Trang chủ
Đường bộ
Giới thiệu
Cc văn bản php qui lin quan đến cng tc kiểm định xe cơ giới  

- Văn bản mới trong kỳ

Mạng lưới đăng kiểm xe cơ giới
Cc thiết bị chuyn dng sử dụng trong cng tc kiểm định Xe cơ giới.
Chủ phương tiện v li xe cần biết khi đưa vo kiểm định.

Cơ sở dữ liệu phương tiện CGĐB

Văn bản kiểm định

Cc văn bản php l lin quan đến cng tc kiểm định Xe cơ giới v xe my chuyn dng

 

TT

Số văn bản

Tn văn bản

ngy k

Cc văn bản nh nước ban hnh lin quan đến cng tc kiểm định PTGTCGB

1

Luật Giao thng ường Bộ

iều 8 chương 1 những quy định chung v iều 48, 50,52 chương IV: Phương tiện tham gia giao thng đường bộ.

29/06/2001

2

Q: 75/CP

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn v tổ chức bộ my của Cục ăng kiểm Việt Nam

03/07/1997

3

195/1998/Q-TTg

Ph duyệt "Hiệp định cng nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới thương mại do cc nước ASEAN cấp"

07/10/1998

4

92/2001/N-CP

Nghị định của Chnh phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải

11/12/2001

5

01/2002/TT-BCA

Thng tư Hướng dẫn tổ chức cấp đăng k biển số PTGTCGB

04/01/2002

6

23/2004/NĐ-CP

Nghị định của chnh phủ Về quy định nin hạn sử dụng của t tải v t chở người

13/01/2004

Cc văn bản php l cấp Bộ

1

791/2001/Q-BGTVT

iều lệ Quy định về tổ chức v hoạt động của Cục KVN

26/03/2001

2

4105/2001/Q-BGTVT

Ban hnh "Quy định về việc kiểm tra định kỳ ATKT v BVMT đối với phương tiện giao thng cơ giới đường bộ"

04/12/2001

3

4134/2001/Q-BGTVT

Ban hnh tiu chuẩn ngnh; "Tiu chuẩn ATKT v BVMT cho PTGTCGB" - m số 22TCN 224-2001

05/12/2001

4

4135/2001/Q-BGTVT

Ban hnh tiu chuẩn ngnh; "Tiu chuẩn Trạm ăng kiểm PTGTCGB" - m số 22TCN 226-2001

05/12/2001

5

2069/2000/Q-BGTVT

Ban hnh quy định về kiểm tra chất lượng v an ton kỹ thuật cc loại phương tiện cơ giới đường bộ sản xuất, lắp rp theo thiết kế v mang nhn hiệu hng ho của nước ngoi

28/07/2000

6

2070/2000/Q-BGTVT

Ban hnh quy định về kiểm tra chất lượng v an ton kỹ thuật cc loại phương tiện cơ giới đường bộ sản xuất, lắp rp theo thiết kế trong nước.

28/07/2000

7

1362/2000/Q-BGTVT

Ban hnh quy định về việc cải tạo PTCGB

29/05/2000

8

1280/2002/Q_BGTVT

Quyết định sửa đổi mục1.4 Quy định về việc cải tạo phương tiện ban hnh km theo Quyết định số 1362/2000/Q-BGTVT

26/04/2002

9

4368/2001/Q-BGTVT

Ban hnh tiu chuẩn ngnh; "Tiu chuẩn ATKT v BVMT xe my chuyn dng đường bộ - m số 22 TCN 287-01

19/12/2001

10

4597/2001/Q-BGTVT

Quy định kiểu loại phương tiện giao thng cơ giới đường bộ được php tham gia giao thng.

28/12/2001

11

1643/1998/Q-BGTVT

Quy định tiu chuẩn, nhiệm vụ, trch nhiệm, quyền hạn, khen thưởng v kỷ luật đối với cn bộ ăng kiểm PTCGB

06/07/1998

12

3165/2002/Q-BGTVT

Sửa đổi điều 4 v điều 18 của Q 1643/1998/Q-BGTVT

02/10/2002

13

1944/1999/Q-BGTVT

Quy định về việc kiểm tra chất lượng v an ton kỹ thuật cc loại PTCGB nhập khẩu vo Việt Nam

07/08/1999

14

824/2002/Q-BGTVT

Quy định vận tải hng siu trường, siu trọng bằng đường bộ

25/03/2002

15

Thng tư 21/2001/TT-BGTVT

Hướng dẫn việc lưu hnh xe qu tải, qu khổ, xe bnh xch trn đường bộ

10/12/2001

16

Thng tư 03/2002/TT-BGTVT

Hướng dẫn việc sử dụng xe th sơ, xe gắn my, xe mt hai bnh, xe mt ba bnh v cc loại xe tương tự để vận chuyển khch, hng

27/02/2002

17

1143/2001/Q-BGTVT

Ban hnh tiu chuẩn: Sai số cho php v quy định lm trn số đối với kch thước, khối lượng PTCGB m số: 22TCN 275-01

18/04/2001

18

1397/1999/Q-BGTVT

Cng bố đối tượng v mức bắt buộc p dụng 2 TCVN về mi trường đối với cc PTCGB.

11/06/1999

19

4381/2001/Q-BGTVT

Quy định cấp đăng k, biển số, kiểm tra ATKT v BVMT xe my chuyn dng c tham gia giao thng đường bộ

19/12/2001

20

2901/2000/QĐ-BGTVT

Cng bố Danh mục cc giấy php về giao thng vận tải đ được quy định trong luật, php lệnh, nghị định cn hiệu lực

29/09/2000

21

2557/2002/Q-BGTVT

Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an ton kỹ thuật v bảo vệ mi trường trong sản xuất, lắp rp cc loại m t, xe gắn my.

16/08/2002

22

1988/BVN

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đnh chỉ sản xuất mới loại xe vận chuyển nhỏ trọng tải dưới 2,5 tấn lắp động cơ 01 xy lanh.

31/10/1994

23

2564/BVN

Về việc xe vận chuyển nhỏ lắp động cơ 01 xy lanh

31/08/1995

24

2815 PC/PCVT

Về việc lưu hnh cc loại my ko bng sen v vận chuyển nhỏ c động cơ 01 xy lanh trn đường giao thng cng cộng

26/09/1995

25

2844/PC

Yu cầu kỹ thuật đối với xe li

28/09/1995

26

2837/KHKT

Hướng dẫn tạm thời về kiểm định an ton kỹ thuật cho xe vận chuyển nhỏ, my ko Bng sen chuyn dng vận chuyển

28/09/1995

27

3087/KHKT

Hướng dẫn yu cầu kỹ thuật xe tải cỡ nhỏ (Cng nng my ngang)

25/10/1994

28

1944/1999/Q-BGTVT

Quy định về việc kiểm tra chất lượng v an ton kỹ thuật cc loại PTCGB nhập khẩu vo Việt Nam.

07/08/1999

29

06/2004/TT-BGTVT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chnh phủ về quy định nin hạn sử dụng của t tải v t chở người

31/03/2004

30

1658/ 2005/QĐ-BGTVT

Ph duyệt Đề n x hội ha cng tc đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hnh

16/05/2005

31

45/2005/QĐ-BGTVT

Về việc ban hnh Quy định điều kiện thnh lập v hoạt động
của Trung tm Đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hnh

23/09/2005

32

3544/QĐ-BGTVT

Về Việc ph duyệt Quy hoạch tổng thể pht triển mạng lưới
cc Trung tm Đăng kiểm xe cơ giới đến năm 2015

23/09/2005

Cc Văn bản cấp Cục ban hnh

1

Q: 152/2001K

Ban hnh Quy trnh kiểm định ATKT v BVMT đối với PTGTCGB

14/12/2001

2

179Q/VAR

Quy trnh kiểm định ATKT cho xe vận chuyển nhỏ, my ko bng sen chuyn dng vận chuyển.

26/10/1995

3

Q: 149/2001K

Ban hnh quy định v hướng dẫn về quản l, cấp pht, sử dụng hồ sơ kiểm định ATKT v BVMT

14/12/2001

4

Q: 150/2001K

Ban hnh quy định kiểm tra, gim st cc hoạt động kiểm định tại ccơn vị ăng kiểm xe cơ giới.

14/12/2001

5

Q: 151/2001K

Quy định về quản l, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ v tổ chức kiểm chuẩn cc thiết bị kiểm định trong cc Trạm ăng kiểm PTGTCGB

14/12/2001

6

Q: 153/2001K

Quy định cc mẫu ấn chỉ, mẫu tem kiểm định cấp cho xe cơ giới bảo đảm cc tiu chuẩn chất lượng ATKT v BVMT c đủ điều kiện tham gia giao thng đường bộ.

14/12/2001

7

Q: 110/2002K

Qui trnh kiểm tra ATKT v BVMT xe my, chuyn dng tham gia giao thng đường bộ

02/07/2002

8

Q: 126/2001/Q-K

Quy định về khen thưởng, kỷ luật ăng kiểm vin v Thủ trưởng đơn vị

15/10/2001

9

Q: 87/K99

Quy trnh tuyển chọn đo tạo v cng nhận ăng kiểm vin PTCGB

27/03/1999

10

Q: 88/2001K

Quy định về an ton lao động v phng chy chữa chy khi thực hiện cng tc kiểm định ATKT v BVMT PTGTCGB

10/07/2001

11

244/2002K

Nguyn tắc xc định nin hạn sử dụng của t kinh doanh vận tải

24/04/2002

12

129/2002K

Ban hnh quy định v hướng dẫn về quản l, cấp pht, sử dụng hồ sơ kiểm tra chất lượng, kiểm định ATKT v BVMT xe, my chuyn dng

15/08/2002

13

122/2002K

Quy định về trch nhiệm quản l , thực hiện kiểm tra, kiểm định ATKT v BVMT xe, my chuyn dng, thiết bị giao thng vận tải v thiết bị nng hng từ 1 tấn trở ln.

08/08/2002

14

326/2002K

Quy định v hướng dẫn về tiu chuẩn nhiệm vụ cc hạng ăng kiểm vin xe my chuyn dng

24/05/2002

15

159/2002K

Quy định tạm thời về quản l hồ sơ kiểm định trong đơn vị ăng kiểm XCG c sử dụng cng nghệ Micronet, Palm v Camera; Quy định bổ sung về quy trnh kiểm định ATKT v BVMT XCG

15/10/2002

16

160/2002K

Quy định về biển hiệu v cc thng tin cần thiết nim yết trong ơn vị ăng kiểm XCG

15/10/2002

17

263/2004 ĐK

Hướng dẫn triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chnh phủ v Thng tư 06/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thng vận tải trong cng tc Đăng kiểm xe cơ giới

13/04/2004


Bản quyền Cục ăng kiểm Việt Nam
Trụ sở chnh: 18 Phạm Hng, H Nội.
Tel: (84) 4 7684701   -  Fax: (84) 4 7684722
Email: vr@hn.vnn.vn