Trang chủ
Tàu sông
Giới thiệu
Hệ thống tổ chức chỉ đạo và thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa
Các văn bản pháp quy và quy trình quy phạm liên quan đến họat động giám sát kỹ thuật các phương tiện thủy nội địa   

Tàu sông - Văn bản pháp qui

Các văn bản pháp quy và quy trình quy phạm liên quan đến hoạt động giám sát kỹ thuật các phương tiện thủy nội địa

 

1. Các văn bản mới:

 1. Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa.

 2. Quyết định số 25/11/2004 Của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Qui định về đăng kiểm Phương tiện thuỷ nội địa.

 

2. Các văn bản pháp quy:

 1. Nghị định 40/CP ngày 25/7/1996; Nghị định 77/1998/NÐ-CP ngày 26/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

 2. Quyết định 2687/2000QÐ-BGTVT ngày 14/9/2000 của Bộ GTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của Ðăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa.

 3. Quyết định 1651/2000/QÐ-BGTVT ngày 21/6/2000 về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành "Qui phạm ngăn ngừa ô nhiễm do tàu sông" và "Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu sông cỡ nhỏ"

 4. Quyết định 2083 QÐ/KH-KT ngày 8/8/1996 của Bộ GTVT về qui định an toàn kỹ thuật tàu thể thao và vui chơi giải trí.

 5. Quyết định 111/2002/QÐ-BGTVT ngày 14/01/2002 của Bộ GTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành "Qui phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm".

 6. Quyết định 2408/QÐ-PC ngày 27/4/1995 của Liên Bộ (Bộ GTVT và Tổng cục TDTT) về việc qui định và quản lý hoạt động, thuyền thể thao trên đường thuỷ nội địa.

3. Các quy phạm và tiêu chuẩn:

 1. Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông TCVN - 5801; 2001

 2. Quy phạm giám sát và đóng tàu sông cỡ nhỏ 22 TCN 265-2000

 3. Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do tàu sông 22 TCN 264-2000

 4. Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ - yêu cầu kỹ thuật TCVN 7094-2002
 5. Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ TCN 7061-2002

 6. Quy định về an toàn kỹ thuật tàu thể thao và vui chơi giải trí 22TCN 233/96

 7. Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh TCVN 6282 - 1997

 8. Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm 22TCN 281-01

 9. Quy phạm đóng tàu thủy cao tốc TCVN 6451: 1998

 10. Tiêu chuẩn neo 22TCN 109/82

 11. Tiêu chuẩn xích neo 22TCN 108/82

 12. Tiêu chuẩn thử kín nước 22TCN 107/82

 13. Tiêu chuẩn phao cứu sinh 22TCN 93/87 và 94/87.

4. Các Quy định và Hướng dẫn

 1. Công văn 141/ÐK96 ngày 10/8/1996 hướng dẫn thi hành Quyết định 2059 QÐ/PC.

 2. Công văn 449 ÐK98 ngày 04/12/1998 về việc cấp lại hồ sơ đăng kiểm.

 3. Công văn 145/ÐK97 ngày 01/7/1997 về việc định thời hạn kiểm tra trên đà.

 4. Công văn 447/ÐK1998 ngày 30/11/1998 về việc hướng dẫn thực hiện NÐ số 77/1998/NÐ-CP

 5. Quyết định 162 ÐK/96, 182 ÐK/96 và 55 ÐK/97 về hướng dẫn lập và cấp phát giấy tờ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

 6. Quyết định 323 /2001ÐK ban hành ngày 17/5/2001 về Quy định kiểm tra và chứng nhận thể tích chiếm nước phương tiện thủy nội địa.

 7. Quyết định 324/2001 ÐK ngày 17/5/2001 về Quy định tiếp nhận, xem xét và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, tiếp nhận và gửi công văn.

 8. Quyết định 444/2001ÐK ngày 28/6/2001 và Quyết định 127a/2003 ĐK ngày 01/08/2003 của Cục Ðăng kiểm Việt Nam về việc công bố các mẫu tàu định hình đã được Cục Ðăng kiểm Việt Nam qui định.

 9. Quyết định 445/2001ÐK ngày 28/6/2001 của Cục Ðăng kiểm Việt Nam về việc ban hành qui định quản lý và sử dụng mẫu tàu định hình đã được Cục Ðăng kiểm Việt Nam qui định.

 10. Quyết định 038/2002ÐK ngày 02/4/2002 của Cục Ðăng kiểm Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật tàu sông.

 11. Quyết định 421/2001ÐK ngày 21/6/2001 của Cục Ðăng kiểm Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Qui phạm ngăn ngừa ô nhiễm do tàu sông (22TCN264-2000).

 12. Quyết định số 255/03ĐK ngày 17/11/2003 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra tàu sông vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm.

 13. Quyết định số 254/03ĐK  ngày 17/11/2003 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra tàu cao tốc chạy sông.

 14. Quyết định số 253/03ĐK  ngày 17/11/2003 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra tàu dân gian.

Ngoài những văn bản nêu trên, việc giám sát kỹ thuật còn phải tuân thủ các văn bản pháp quy khác có liên quan cũng như các quy định và hướng dẫn khác của Cục Ðăng kiểm Việt Nam.

5. Hệ thống giấy tờ cấp cho phương tiện

Hệ thống giấy tờ cấp cho phương tiện thủy nội địa được thực hiện bằng Chương trình quản lý tàu sông trên mạng, Bao gồm:

 1. Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa - Mẫu SA-01 & SA-02

 2. Biên bản kiểm tra thể tích lượng chiếm nước phương tiện thủy nội địa - Mẫu SA - 03

 3. Biên bản kiểm tra định mạn khô thước nước phương tiện - Mẫu SA - 04

 4. Biên bản kiểm tra trên đà - Mẫu SA - 05

 5. Biên bản kiểm tra buồng và khoang chở khách - Mẫu SA - 06

 6. Biên bản kiểm tra (dùng trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa, chu kỳ, bất thường) - Mẫu SA - 07

 7. Biên bản kiểm tra trọng tải toàn phần phương tiện thủy nội địa - Mẫu SA - 08

 8. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa - Mẫu SI - 01

 9. Giấy chứng nhận phù hợp cho việc chở xô hóa chất nguy hiểm - Mẫu SI - 04

 10. Biên bản kiểm tra bình không khí nén - Mẫu 11.1.4

 11. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện ngang sông cỡ nhỏ - Mẫu NS - 2000

 12. Hồ sơ đăng ký kỹ thuật phương tiện thủy nội địa - Mẫu SÐK 2.2002

 13. Phiếu kiểm soát thực hiện yêu cầu kiểm tra - Mẫu 12/HD03-01-1

 14. Báo cáo kiểm tra và chứng nhận thể tích lượng chiếm nước - Mẫu BCS-04

 15. Phiếu Thống kê & Tổng hợp thống kê tàu sông - Mẫu SÐK - 1.2002

 16. Báo cáo giám sát kỹ thuật & Tổng hợp báo cáo giám sát kỹ thuật - Mẫu BCS - 01

 17. Báo cáo thống kê và giám sát kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi, giải trí - Mẫu BCS - 02.

 18. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu thể thao - Mẫu TT- 01

 19. Biên bản kiểm tra SURVEY REPORT - Mẫu TT - 02


Bản quyền Cục Ðăng kiểm Việt Nam
Trụ sở chính: 18 Phạm Hùng, Hà Nội.
Tel: (84) 4 7684701   -  Fax: (84) 4 7684722
Email: vr@hn.vnn.vn