TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
  Giới thiệu
  Văn bản Pháp lý
  Kế hoạch Đào tạo
  Đào tạo Sỹ quan ANHH
  Nhận thức An ninh HH
  Thông báo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Lĩnh vực Đào tạo

Thứ hai, 09/12/2018

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SSO

1. Lĩnh vực An ninh Hàng hải

Năm

Thời gian đào tạo

DS học viên được cấp GCN

Ngày cấp GCN

Ngày hết hạn GCN

2007

Từ ngày 08 đến 10/02/2007

Xem chi tiết

12/02/2007

12/02/2012

Từ ngày 14 đến 16/04/2007

Xem chi tiết

18/04/2007

18/04/2012

Từ ngày 01 đến 03/06/2007

Xem chi tiết

05/06/2007

05/06/2012

Từ ngày 26 đến 28/06/2007

Xem chi tiết

02/07/2007

02/07/2012

Từ ngày 03 đến 05/07/2007

Xem chi tiết

09/07/2007

09/07/2012

Từ ngày 06 đến 08/07/2007

Xem chi tiết

09/07/2007

09/07/2012

Từ ngày 03 đến 05/08/2007

Xem chi tiết

09/08/2007

09/08/2012

Từ ngày 04 đến 06/08/2007

Xem chi tiết

09/08/2007

09/08/2012

Từ ngày 20 đến 22/09/2007

Xem chi tiết

25/09/2007

25/09/2012

Từ ngày 19 đến 21/10/2007

Xem chi tiết

22/10/2007

22/10/2012

Từ ngày 02 đến 04/11/2007

Xem chi tiết

05/11/2007

05/11/2012

2008

Từ ngày 18 đến 20/01/2008

Xem chi tiết

21/01/2008

21/01/2013

Từ ngày 25 đến 27/01/2008

Xem chi tiết

28/01/2008

28/01/2013

Từ ngày 21 đến 23/03/2008

Xem chi tiết

25/03/2008

25/03/2013

Từ ngày 04 đến 06/04/2008

Xem chi tiết

07/04/2008

07/04/2013

Từ ngày 26 đến 27/04/2008

Xem chi tiết

28/04/2008

28/04/2013

Từ ngày 23 đến 25/05/2008

Xem chi tiết

25/05/2008

25/05/2013

Từ ngày 20 đến 22/06/2008

Xem chi tiết

24/06/2008

24/06/2013

Từ ngày 21 đến 23/06/2008

Xem chi tiết

24/06/2008

24/06/2013

Từ ngày 11 đến 13/07/2008

Xem chi tiết

16/07/2008

16/07/2013

Từ ngày 18 đến 20/07/2008

Xem chi tiết

22/07/2008

22/07/2013

Từ ngày 17 đến 19/10/2008

Xem chi tiết

22/10/2008

22/10/2013

Từ ngày 31/10 đến 02/11/2008

Xem chi tiết

03/11/2008

03/11/2013

Từ ngày 07 đến 09/11/2008

Xem chi tiết

11/11/2008

11/11/2013

2009

Từ ngày 15 đến 17/01/2009

Xem chi tiết

19/01/2009

19/01/2014

Từ ngày 13 đến 15/02/2009

Xem chi tiết

19/02/2009

19/02/2014

Từ ngày 20 đến 22/02/2009

Xem chi tiết

23/02/2009

23/02/2014

Từ ngày 06 đến 08/03/2009

Xem chi tiết

09/03/2009

09/03/2014

Từ ngày 27 đến 29/03/2009

Xem chi tiết

30/03/2009

30/03/2014

Từ ngày 27 đến 29/04/2009

Xem chi tiết

04/05/2009

04/05/2014

Từ ngày 08 đến 10/05/2009

Xem chi tiết

12/05/2009

12/05/2014

Từ ngày 16 đến 18/05/2009

Xem chi tiết

20/05/2009

20/05/2014

Từ ngày 12 đến 14/06/2009

Xem chi tiết

15/06/2009

15/06/2014

Từ ngày 19 đến 21/06/2009

Xem chi tiết

24/06/2009

24/06/2014

Từ ngày 26 đến 28/06/2009

Xem chi tiết

06/07/2009

06/07/2014

Ngày 18/07/2009

Xem chi tiết

18/07/2009

18/07/2014

Ngày 02/08/2009

Xem chi tiết

03/08/2009

03/08/2014

Từ ngày 05 đến 06/09/2009

Xem chi tiết

09/09/2009

09/09/2014

2010

Từ ngày 08 đến 10/01/2010

Xem chi tiết

11/01/2010

11/01/2015

Từ ngày 08 đến 10/01/2010

Xem chi tiết

11/01/2010

11/01/2015

Từ ngày 16 đến 18/01/2010

Xem chi tiết

20/01/2010

20/01/2015

Từ ngày 29 đến 31/01/2010

Xem chi tiết

02/02/2010

02/02/2015

Từ ngày 16 đến 18/04/2010

Xem chi tiết

20/04/2010

20/04/2015

Từ ngày 23 đến 25/04/2010

Xem chi tiết

27/04/2010

27/04/2015

Từ ngày 31/5 đến 02/06/2010

Xem chi tiết

04/06/2010

04/06/2015

Từ ngày 18 đến 20/06/2010

Xem chi tiết

22/06/2010

22/06/2015

Từ ngày 31/7 đến 01/08/2010

Xem chi tiết

04/08/2010

04/08/2015

Từ ngày 06 đến 08/08/2010

Xem chi tiết

09/08/2010

09/08/2015

Từ ngày 17 đến 19/09/2010

Xem chi tiết

20/09/2010

20/09/2015

Từ ngày 14 đến 16/10/2010

Xem chi tiết

18/10/2010

18/10/2015

Từ ngày 12 đến 14/11/2010

Xem chi tiết

15/11/2010

15/11/2015

2011

Từ ngày 16 đến 18/01/2011

Xem chi tiết

19/01/2011

19/01/2016

Từ ngày 21 đến 22/01/2011

Xem chi tiết

25/01/2011

25/01/2016

Từ ngày 26 đến 27/02/2011

Xem chi tiết

28/02/2011

28/02/2016

Từ ngày 11 đến 13/03/2011

Xem chi tiết

15/03/2011

15/03/2016

Từ ngày 15 đến 17/04/2011

Xem chi tiết

25/04/2011

25/04/2016

Ngày 18/04/2011

Xem chi tiết

25/04/2011

25/04/2016

Từ ngày 02 đến 04/07/2011

Xem chi tiết

07/07/2011

07/07/2016

Từ ngày 08 đến 10/07/2011

Xem chi tiết

13/07/2011

13/07/2016

Từ ngày 06 đến 08/08/2011

Xem chi tiết

10/08/2011

10/08/2016

Từ ngày 29 đến 31/08/2011

Xem chi tiết

05/09/2011

05/09/2016

Từ ngày 08 đến 10/10/2011

Xem chi tiết

12/10/2011

12/10/2016

Từ ngày 22 đến 24/10/2011

Xem chi tiết

25/10/2011

25/10/2016

Từ ngày 19 đến 20/11/2011

Xem chi tiết

22/11/2011

22/11/2016

Từ ngày 17 đến 19/12/2011

Xem chi tiết

22/12/2011

22/12/2016

2012

Từ ngày 13 đến 15/03/2012

Xem chi tiết

19/03/2012

19/03/2017

Từ ngày 06 đến 08/04/2012

Xem chi tiết

11/04/2012

11/04/2017

Từ ngày 21 đến 23/04/2012

Xem chi tiết

24/04/2012

24/04/2017

Từ ngày 01 đến 03/06/2012

Xem chi tiết

05/06/2012

05/06/2017

Từ ngày 15 đến 17/06/2012

Xem chi tiết

20/06/2012

20/06/2017

Từ ngày 18 đến 18/07/2012

Xem chi tiết

20/07/2012

20/07/2017

Từ ngày 25 đến 25/07/2012

Xem chi tiết

25/07/2012

25/07/2017

Từ ngày 03 đến 05/08/2012

Xem chi tiết

06/08/2012

06/08/2017

Từ ngày 20 đến 20/09/2012

Xem chi tiết

20/09/2012

20/09/2017

Từ ngày 22 đến 24/09/2012

Xem chi tiết

05/10/2012

05/10/2017

Từ ngày 04 đến 06/10/2012

Xem chi tiết

09/10/2012

09/10/2017

2013

Từ ngày 01 đến 03/03/2013

Xem chi tiết

07/03/2013

07/03/2018

Từ ngày 02 đến 04/03/2013

Xem chi tiết

07/03/2013

07/03/2018

Từ ngày 29 đến 31/03/2013

Xem chi tiết

02/04/2013

02/04/2018

Từ ngày 12 đến 14/04/2013

Xem chi tiết

16/04/2013

16/04/2018

Từ ngày 10 đến 12/05/2013

Xem chi tiết

15/05/2013

15/05/2018

Từ ngày 27đến 27/05/2013

Xem chi tiết

27/05/2013

27/05/2018

Từ ngày 14 đến 16/06/2013

Xem chi tiết

19/06/2013

19/06/2018

Từ ngày 02 đến 04/08/2013

Xem chi tiết

07/08/2013

07/08/2018

Từ ngày 18 đến 18/08/2013

Xem chi tiết

20/08/2013

20/08/2018

Từ ngày 20 đến 22/09/2013

Xem chi tiết

25/09/2013

25/09/2018

Từ ngày 22 đến 22/09/2013

Xem chi tiết

25/09/2013

25/09/2018

Từ ngày 18đến 18/10/2013

Xem chi tiết

18/10/2013

18/10/2018

Từ ngày 04 đến 04/12/2013

Xem chi tiết

05/12/2013

05/12/2018

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc