TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
  Giới thiệu
  Phân cấp và kiểm tra tàu biển
  Quy chuẩn & tiêu chuẩn
  Thẩm định thiết kế
  Thông báo kỹ thuật
  Văn bản
  An ninh hàng hải
  Đánh giá HTQL an toàn
  Các hoạt động kiểm tra chứng nhận khác
  Thông báo nội bộ
  MLC 2006
  Hướng dẫn cho ĐKV và biểu mẫu ĐK
  TT kiểm tra tàu của PSC
  Thông tin IMO
  DS cơ sở cung cấp dịch vụ
  DS tàu bị lưu giữ
  DS nhà máy đóng tàu
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Hoạt động tàu biển

Thứ hai, 19/11/2018

GIỚI THIỆU CHUNG

Tất cả các Quốc gia có quyền kiểm tra các tàu treo cờ nước ngoài vào cảng của họ để đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn của IMO/ ILO về an toàn và bảo vệ môi trường. Hoạt động kiểm tra này được gọi là Kiểm soát của Chính quyền cảng (Port State Control - PSC). Kiểm soát của Chính quyền cảng được dùng như một công cụ cho bất kỳ Quốc gia nào để: 

 • Kiểm soát tiêu chuẩn an toàn,
 • Bảo vệ lãnh thổ của họ trước các nguy cơ về mất an toàn và ô nhiễm môi trường,
 • Không cho các tàu dưới tiêu chuẩn vào vùng biển của họ.

Để đảm bảo sự thống nhất trong thủ tục và tiêu chuẩn kiểm tra, cũng như để giải quyết triệt để các khiếm khuyết, tránh tình trạng tạo ra nơi trú ẩn cho các tàu dưới tiêu chuẩn, tại một số khu vực trên thế giới các quốc gia đã thành lập tổ chức Kiểm soát của Chính quyền cảng theo khu vực và ký kết bản ghi nhớ về kiểm soát của chính quyền cảng.

Thỏa thuận thiết lập các qui định về:

 • Đào tạo các thanh tra viên,
 • Thủ tục kiểm tra,
 • Thỏa thuận chung về các bằng chứng rõ ràng để lưu giữ tàu,
 • Hệ thống dữ liệu để trao đổi thông tin về các tàu được kiểm tra, số tàu phải được kiểm tra ở mỗi Quốc gia so với số tàu ghé vào.

Nền tảng pháp lý

Quyền kiểm tra tàu của Chính quyền cảng được đưa ra trong các Công ước sau:

 • Công ước SOLAS 74/78
 • Công ước MARPOL 73/78
 • Công ước LOADLINE 1966
 • Công ước STCW 1995
 • Qui tắc tránh va 1972
 • Công ước TONNAGE 1969
 • Công ước ILO 147 (khu vực buồng ở của thuyền viên)

Năng lực của PSCO:

Nghị quyết A.787(19) của IMO về hướng dẫn Kiểm soát của Chính quyền cảng đưa ra các tiêu chuẩn về năng lực của PSCO như sau:

 • PSCO phải là nhân viên có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với các sĩ quan trên tàu.
 • PSCO phải được đào tạo để có kiến thức cần thiết về các công ước và các qui định liên quan đến việc thực hiện kiểm soát của chính quyền cảng.
 • PSCO thực hiện kiểm tra các yêu cầu về hoạt động phải có kinh nghiệm đi biển để thực hiện các chức năng trên tàu.
 • PSCO phải được đào tạo tại các hội thảo để cập nhật kiến thức
 • PSCO phải mang theo tài liệu nhận dạng cá nhân để chứng minh rõ ràng là được Chính quyền cảng ủy quyền thực hiện kiểm tra. PSCO phải trình tài liệu nhận dạng này cho Thuyền trưởng nếu được yêu cầu.

THỦ TỤC KIỂM TRA CỦA CHÍNH QUYỀN CẢNG

Thủ tục lên tàu:

 • Thanh tra viên PSC lên tàu không cần thông báo trước và chủ yếu kiểm tra tính hoàn chỉnh và hiệu lực của các tài liệu trên tàu.
 • Nếu có bằng chứng để tin rằng tàu không thỏa mãn các công ước, thanh tra viên sẽ tiến hành kiểm tra mở rộng về tình trạng tàu và các thiết bị yêu cầu. Thuyền trưởng sẽ nhận được một biên bản kiểm tra chính thức bao gồm Mẫu A và B. Mẫu A liệt kê các đặc điểm của tàu và hiệu lực của các giấy chứng nhận liên quan. Mẫu B liệt kê các khiếm khuyết (nếu có), cùng với mã phân biệt nêu thời hạn khắc phục mỗi khiếm khuyết.
 • Nếu có bằng chứng rõ ràng về việc tàu tạo ra nguy cơ đe dọa an toàn và/hoặc môi trường, PSCO có quyền giữ tàu trong cảng cho tới khi các khiếm khuyết được khắc phục và kiểm tra lại. Chính quyền cảng có thể cử thanh tra viên của họ thực hiện việc kiểm tra lại hoặc yêu cầu thuyền trưởng phải trình biên bản xác nhận việc khắc phục của tổ chức phân cấp tàu.
 • Trong trường hợp lưu giữ tàu, Chính quyền cảng có quyền yêu cầu trả tiền cho các hoạt động kiểm tra của họ. Bất kỳ việc lưu giữ tàu nào đều phải được thông báo càng sớm càng tốt cho Chính quyền tàu treo cờ, tổ chức phân cấp và IMO. Dữ liệu về kiểm tra và thời hạn khắc phục được đưa vào hệ thống máy tính cho tất cả các thành viên của thỏa thuận PSC sử dụng.

Mã phân biệt hành động khắc phục

Thời hạn khắc phục khiếm khuyết thường được đưa ra ở dạng mã trong biên bản kiểm tra, gọi là mã phân biệt hành động khắc phục.
Các mã sau đây thường được sử dụng:

 • 30 : Cơ sở cho việc giữ tàu
 • 17 : Thuyền trưởng được yêu cầu khắc phục khiếm khuyết trước khi rời cảng
 • 16 : Phải khắc phục trong vòng 14 ngày.
 • 15 : Phải khắc phục tại cảng kế tiếp.
 • 10 : Khiếm khuyết đã được khắc phục.
 • 40 : Thông báo cho cảng kế tiếp.
 • 50 : Thông báo cho chính quyền tàu treo cờ/lãnh sự.
 • 70 : Thông báo cho tổ chức phân cấp.

Các chiến dịch kiểm tra

Các thành viên của PSC MOU khu vực thường thực hiện các chiến dịch kiểm tra đặc biệt trong một khoảng thời gian thông thường là 3 tháng.

Trong các chiến dịch như vậy một số vấn đề được đặc biệt chú ý trong các đợt kiểm tra trên tàu.

Các chiến dịch kiểm tra đã được thực hiện trước đây:

 • Kiểm tra hầm hàng tàu hàng rời về an toàn kết cấu.
 • Kiểm tra khu vực buồng ở thuyền viên theo Công ước ILO 147.
 • Kiểm tra việc thực hiện Bộ luật ISM.

Các chiến dịch sẽ được thông báo trước trong các văn bản của tổ chức PSC MOU hoặc trên các trang Web của họ.

Hỗ trợ của VR

VR có thể trợ giúp các tàu trong cảng bằng cách kiểm tra việc khắc phục khiếm khuyết, nếu được chủ tàu yêu cầu. VR đánh giá mỗi biên bản giữ tàu của PSC để kiểm tra chất lượng của các hoạt động kiểm tra định kỳ được thực hiện trên tàu cũng như để thông báo cho Chính quyền tàu treo cờ về nguyên nhân gây ra khiếm khuyết.

Tất cả các khiếm khuyết nêu trong biên bản được đưa vào hệ thống dữ liệu PSC và thống kê về loại khiếm khuyết được rút ra từ hệ thống để tìm ra các khu vực nào trên tàu dễ bị khiếm khuyết. Do đó dữ liệu thống kê được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra VR sẽ thông báo cho Chính quyền tàu treo cờ về đánh giá mỗi trường hợp lưu giữ tàu.

CÁC THOẢ THUẬN PSC KHU VỰC

Các khu vực có thỏa thuận:

Tại một số vùng trên thế giới các Quốc gia trong vùng đã ký kết thỏa thuận "BẢN GHI NHỚ VỀ KIỂM SOÁT CỦA CHÍNH QUYỀN CẢNG ".

Hiện nay đang có các thỏa thuận sau:

TT
Khu vực
Thoả thuận
Ngày ký
1

  Khu vực Châu Âu và Bắc Đại Tây Dương

  Paris MOU

01/07/1982
2

  Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

  Tokyo MOU

01/12/1993
3

  Khu vực Châu Mỹ La Tinh

  Vina del Mar

05/11/1992
4

  Khu vực Caribe

  Caribbean MOU

09/02/1996
5

  Khu vực Địa Trung Hải

  Mediterranean MOU

11/07/1997
6

  Khu vực Ấn Độ Dương

  Indian Ocean MOU

05/06/1998
7

  Khu vực Trung và Tây Phi

  Abuja MOU

22/10/1999
8

  Khu vực Biển Đen

  Black Sea MOU

07/04/2000
9

  Vùng Vịnh

  Riyadh MOU

30/06/2004
10

  Hoa Kỳ

  USCG

 

Ở Hoa kỳ PSC do US Coast Guard thực hiện. Canada là thành viên của PARIS MOU trên bờ biển Đại Tây Dương và là thành viên của TOKYO MOU trên bờ biển Thái Bình Dương. Nga là thành viên của PARIS MOU trên bờ biển châu Âu và là thành viên của TOKYO MOU trên bờ biển Thái Bình Dương.

Paris MOU, Tokyo MOU và Vina Del Mar đã đồng loạt thực hiện Chiến dịch kiểm tra tập trung (Concentrated Inspection Campaign – CIC) liên quan đến việc thực hiện Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM) từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2007. Mục đích của chiến dịch kiểm tra tập trung là để thẩm tra xác nhận việc thực thi một cách hiệu quả hệ thống quản lý an toàn trên tàu.

Theo thông báo 05/2008, Paris MOU và Tokyo MOU sẽ thực hiện Chiến dịch kiểm tra an toàn hàng hải từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2008. Theo kế hoạch, trong năm 2009, Paris MOU và Tokyo MOU sẽ thực hiện Chiến dịch kiểm tra tập trung và thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh.

Các liên kết Internet

Có thể truy cập một số tổ chức PSC qua Internet để có được thông tin về hoạt động, mục tiêu, các chiến dịch cũng như danh sách các tàu bị lưu giữ và các dữ liệu thống kê khác:

PARIS MOU: http://www.parismou.org

TOKYO MOU: http:// www.tokyo-mou.org

USCS/PSC: http:// www.uscs.mil/hg/g%2Dm/pscweb/index.htm

Thành viên Thoả thuận PARIS MOU:

Bỉ, Ca na đa, Croatia, Đan mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy lạp, Ai xơ len, Ai len, Ý, Hà lan, Na uy, Ba lan, Bồ đào nha, Liên bang Nga, Tây ban nha, Thụy điển, Liên hiệp Anh.

Thành viên Thoả thuận TOKYO MOU:

Úc, Ca na đa, Chi lê, Trung Quốc, Phi gi, Hồng Kông(Trung Quốc), Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma lai xi a, Niu Dilân, Papua Niu Ghinê, Philíppin, LB Nga, Xinggapo, Sôlômông Ailân, Thái lan, Vanuatu, Việt Nam

Thành viên Thoả thuận Vina Del Mar MOU:

Ác hen ti na, Bra xin, Chi lê, Cô lum bi a, Cu ba, Êcuađo, Mê hi cô, Pa na ma, Pê ru, U ru goay, Vênê zu ê la.

Thành viên Thoả thuận CARIBBEAN MOU:

Anguilla, Antigua và Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Quần đảo British Virgin, Quần đảo Cayman, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Monserrat, Netherlands Antilles, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, St. Vincent và Grenadines, Suriname, Trinidad và Tobago, Quần đảo Turks và Caicos.

Thành viên Thoả thuận MEDITERRANEAN MOU:

An giê ri, Síp, Ai cập, Ê ti ô pi a, Ixraen, Li băng, Man ta, Ma rốc, Tuy ni di, Thổ nhĩ kỳ, Chính phủ Palestine.

Thành viên Thoả thuận INDIAN OCEAN MOU:

Djibouti, Eritrea, Êtiôpia, Ấn độ, Iran, Kênia, Manđivơ, Mauritius, Modămbích, Sêychlles, Nam Phi, SriLanca, Xu đăng, Tan da ni a, Y ê men.

Thành viên Thoả thuận Abuja MOU:

Bê nanh, Cape Verde, Công gô, Bờ biển ngà, Ga bông, Gam bi a, Ga na, Ghi nê, Li bê ri a, Mauretania, Namibia, Sê nê gan, Siêra Lêon, Nam Phi, Tô gô.

Thành viên Thoả thuận Black Sea MOU:

Bungari, Grudi, Rumani, Liên bang Nga, Thổ nhĩ kỳ, Ucraina.

NGĂN NGỪA

Các hành động ngăn ngừa:

Để tránh gặp rắc rối với kiểm tra của Chính quyền cảng chủ tàu nên lưu ý để tàu được bảo dưỡng thích hợp và thỏa mãn các yêu cầu quốc tế. Các điểm sau đây cần phải được chú ý:

 • Bảo dưỡng liên tục trên tàu.
 • Thường xuyên huấn luyện thuyền viên cho các tình huống khẩn cấp.
 • Định kỳ kiểm tra hiệu lực của các giấy chứng nhận và thời hạn kiểm tra.
 • Giữ mặt boong sạch (ấn tượng ban đầu!).
 • Hợp tác với thanh tra viên PSC, đi cùng PSCO để giải đáp các thắc mắc ngay tại hiện trường, mở các cửa bị khóa ...

Các khu vực nguy hiểm:

Số liệu thống kê về khiếm khuyết cho thấy phần lớn các khiếm khuyết thường thấy tại các khu vực thiết bị An toàn và MARPOL. Một số vùng nguy hiểm là:

 • Các bộ phận của thiết bị bị khiếm khuyết hoặc bị mất.
 • Sổ tay/hướng dẫn không có/không được đặt tại vị trí yêu cầu.
 • Thực tập không thỏa mãn.
 • Các ấn phẩm hàng hải không được cập nhật.
 • Hệ thống thiết bị phân ly dầu nước có lỗi.
 • Ghi sai/thiếu trong Nhật ký dầu

Thống kê đánh giá

VR cung cấp các số liệu thống kê về các khiếm khuyết trên tàu. Các khiếm khuyết được liệt kê ở dạng mã phân biệt được tất cả các Chính quyền cảng sử dụng. Số liệu thống kê cũng chỉ ra các vùng phải lưu ý đặc biệt trên tàu.

PSC và ISM

Các qui định chung được đưa ra dựa trên các hướng dẫn của IMO về cách thức kiểm tra hệ thống ISM trên tàu.

Thông tư MEPC/Circ.354 ngày 18/12/1998 của IMO đưa ra các hướng dẫn tạm thời sau đây:

 • Thanh tra viên không thực hiện việc đánh giá, mà chủ yếu là kiểm tra giấy chứng nhận ISM liên quan.
 • Việc kiểm tra chi tiết SMS sẽ được thực hiện nếu có các bằng chứng rõ ràng như Giấy chứng nhận ISM không có trên tàu hoặc không chính xác hoặc các khiếm khuyết cho phép giữ tàu hoặc nhiều khiếm khuyết nhỏ ở các khu vực khác.
 • Trong khi kiểm tra chi tiết thanh tra viên có thể sử dụng bản 11 câu hỏi để xác định mức độ phù hợp với Bộ luật ISM.

PSC và ISPS

Trong qua trình kiểm tra các tàu thuộc phạm vi áp dụng Chương XI-2 của SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (Bộ luật ISPS), PSCO sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống quản lý an ninh của tàu. Để đảm bảo việc kiểm tra như vậy được thực hiện theo cách thức và phạm vi thống nhất, trong Nghị quyết MSC.159(78), IMO đã đưa ra một số câu hỏi mà PSCO có thể đặt ra đối với các sỹ quan và thuyền viên trên tàu để thẩm tra việc thực hiện hệ thống quản lý an ninh (đề nghị xem các câu hỏi này ở mục “Danh mục”).

Trong quá trình kiểm tra, PSCO có thể kiểm tra các tài liệu chính của hệ thống quản lý an ninh (giấy chứng nhận an ninh quốc tế, bản ghi lý lịch liên tục, các biên bản về an ninh, v.v…) để xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ. Nếu có các chứng cứ rõ ràng là tàu vi phạm các qui định của Chương XI-2 của SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, PSCO có thể tiến hành các biện pháp kiểm soát bao gồm: thanh tra tàu, hoãn thời gian tàu rời cảng, lưu giữ tàu, hạn chế hoạt động của tàu bao gồm cả việc di chuyển tàu trong cảng, trục xuất tàu ra khỏi cảng.

Hướng dẫn của IMO đưa ra các câu hỏi sau:

 1. Công ty có chính sách an toàn và bảo vệ môi trường không và thuyền viên của tàu có quen thuộc với chính sách đó không?
 2. Các tài liệu an toàn (các sổ tay, hướng dẫn ...) có trên tàu không?
 3. Các tài liệu liên quan trong SMS có được lập bằng ngôn ngữ làm việc hoặc ngôn ngữ thuyền viên trên tàu hiểu được không?
 4. Các sĩ quan cấp trưởng trên tàu có thể chỉ ra công ty chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu hay không và có đúng với công ty được ghi trong giấy chứng nhận ISM không?
 5. Các sĩ quan cấp trưởng trên tàu có thể chỉ ra "nhân viên được chỉ định " hay không?
 6. Có các qui trình để thiết lập và duy trì liên lạc với bộ phận quản lý trên bờ trong tình huống khẩn cấp hay không?
 7. Có chương trình huấn luyện và thực tập sự cố trên tàu không?
 8. Cách thức thành viên mới lên tàu làm quen với nhiệm vụ của mình và có các hướng dẫn quan trọng trước khi khởi hành hay không?
 9. Thuyền trưởng có thể trình các tài liệu chứng minh trách nhiệm và thẩm quyền của mình hay không? phải bao gồm cả quyền được vượt quyền?
 10. Các sự không phù hợp có được báo cáo về công ty hay không và công ty có thực hiện các hành động khắc phục hay không? (PSCO phải xem xét kỹ nội dung các sự không phù hợp).
 11. Tàu có chương trình bảo dưỡng hay không và các bản ghi có trên tàu hay không?

PARIS MOU đã thông báo về các hậu quả trong trường hợp khiếm khuyết liên quan đến ISM như sau:

 • giữ tàu nếu giấy chứng nhận ISM không có trên tàu hoặc không đầy đủ
 • cho phép đi tiếp đến cảng khác để khắc phục các khiếm khuyết kỹ thuật
 • nếu sau đó vẫn không có giấy chứng nhận hoàn chỉnh, cấm vào tất cả các cảng của các quốc gia thành viên.

Nếu thanh tra viên phát hiện thấy có khiếm khuyết, PSC mong muốn chủ tàu thực hiện các hành động khắc phục cùng với tổ chức chứng nhận ISM.

DANH MỤC DUY TRÌ TRẠNG THÁI TÀU

1. Danh mục kiểm tra cho thuyền trưởng Tiếng Việt / English

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc