TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | | Thư điện tử  | Liên lạc  | TB đào tạo đgv nội bộ, CB an toàn, an ninh CT (CSO)/ (IA)/ (DPA) |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
  Giới thiệu
  Văn bản pháp qui liên quan đến kiểm định xe CG
  Các thiết bị chuyên dùng
  Chủ phương tiện và lái xe cần biết
  Xe ba bánh dùng cho người tàn tật
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Xe cơ giới đang khai thác

Chủ nhật, 07/02/2016

Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định Xe cơ giới và xe máy chuyên dùng

TT
Số văn bản
Tên văn bản
Ngày ký
Các văn bản nhà nước ban hành liên quan đến công tác kiểm định PTGTCGÐB
1 Luật Giao thông Ðường Bộ Ðiều 8 chương 1 những quy định chung và Ðiều 53,55 và 57 chương IV: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 13/11/2008
2 51/2008/NĐ-CP Quy định chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT 22/04/2008
3 195/1998/QÐ-TTg Phê duyệt 'Hiệp định công nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới thương mại do các nước ASEAN cấp' 07/10/1998
4 91/2009/NÐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô 21/10/2009
5 06/2009/TT-BCA Thông tư quy định việc cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 11/03/2009
6 95/2009/NĐ-CP Nghị định của chính phủ Về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người 30/10/2009
7 50/2006/QĐ-TTg Quy định danh mục Sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng 07/03/2006
8 249/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 10/10/2005
9 TT 56/2012/TT-BGTVT Quy định về kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là xe cơ giới) thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục kiểm định PT giao thông CGĐB. (Tải về các phần phụ lục và hướng dẫn:Download 01/04/2013
Các văn bản pháp lý cấp Bộ
1 26/2008/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam 04/12/2008
2 22/2009/TT-BGTVT Quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 06/10/2009
3 10/2009/TT-BGTVT Quy định việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 24/06/2009
4 11/2005/TT-BGTVT Quy định điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 24/06/2009
5 34/2005/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bbảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới 21/07/2005
6 35/2006/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam 21/07/2005
7 15/2005/QĐ-BGTVT Quy định về việc cải tạo PTCGĐB 15/02/2005
8 23/2009/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là kiểm tra) đối với các loại xe máy chuyên dùng khi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và khai thác sử dụng trong giao thông vận tải 15/10/2009
9 24/2009/TT-BGTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dung có tham gia giao thông trên đường 15/10/2009
10 4597/2001/QĐ-BGTVT Quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông 28/12/2001
11 1643/1998/QĐ-BGTVT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ Đăng kiểm PTCGĐB 06/07/1998
12 3165/2002/QĐ-BGTVT Sửa đổi điều 4 và điều 18 của QĐ 1643/1998/QĐ-BGTVT 02/10/2002
13 07/2010/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ, bánh xích trên đường bộ; xe chuyển hang siêu trường siêu trọng; giới hạn xếp hang hoá trên PTCGĐB khi tham gia giao thông trên đường bộ 11/02/2010
14 08/2009/TT-BGTVT Hướng dẫn những nguyên tắc chung về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 23/06/2009
15 61/2005/QĐ-BGTVT Ban hành tiêu chuẩn: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ-sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới. Mã số: 22TCN 275-05 30/11/2005
16 06/2004/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người 31/03/2004
17 1658/2005/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án xã hội hoá công tác đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành 06/10/2009
18 45/2005/QĐ-BGTVT Về việc ban hành Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành 23/09/2005
19 3544/QĐ-BGTVT Về Việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đến năm 2015 23/09/2005
20 01/2007/QĐ-BGTVT Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6578:2000 và TCVN 6580:2000 về số nhận dạng phương tiện (VIN) đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất lắp ráp tại Việt Nam 27/01/2007
Các Văn bản cấp Cục ban hành
1 1179/ĐKVN Hướng dẫn thực hiện kiểm định ATKT và BVMT xe cơ giới 16/11/2009
2 1180/ĐKVN Hướng dẫn kiểm tra ATKT và BVMT xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng 16/11/2009
3 555/ĐK Hướng dẫn xác định năm sản xuất các loại ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc 01/06/2007
4 556/ĐK Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2007 áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6578:2000 và TCVN 6580:2000 về số nhận dạng phương tiện (VIN) đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất lắp ráp tại Việt Nam 01/06/2007
5 88/2001ĐK Quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy khi thực hiện công tác kiểm định ATKT và BVMT PTGTCGĐB 10/07/2001
6 326/2002ĐK Quy định và hướng dẫn về tiêu chuẩn nhiệm vụ các hạng Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng 24/05/2002
7 1178/ĐKVN Hướng dẫn về quy cách biển hiệu và các nội dung niêm yết trong Đơn vị Đăng kiểm XCG 16/11/2009
8 263/2004ĐK Hướng dẫn triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải trong công tác Đăng kiểm xe cơ giới 13/04/2004
9 370/ĐK Hướng dẫn kiểm tra khí thải xe cơ giới nhập khẩu và ôtô tham gia giao thông 11/04/2005
10 821/ĐK Bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn 370/ĐK về kiểm tra khí thải 25/07/2006

<< Trở về
Download English
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2015

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2015

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    Phụ trách nội dung: Nguyễn Hữu Phan      Thiết kế: Phan Trung Nghĩa
Số lượt truy cập
12728564
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc