TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
  Giới thiệu
  Văn bản pháp qui liên quan đến kiểm định xe CG
  Các thiết bị chuyên dùng
  Chủ phương tiện và lái xe cần biết
  Xe ba bánh dùng cho người tàn tật
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Xe cơ giới đang khai thác

Thứ năm, 19/04/2018

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐANG SỬ DỤNG

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐANG SỬ DỤNG

TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

SỐ TT

DANH MỤC TÀI LIỆU

Phần I

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới

1

Luật Giao thông đường bộ 2008

Chương 1: Những quy định chung.

Chương 4: Phương tiện giao thông đường bộ

Chương 7: Quản lý nhà nước về giao thông đường bộChương

8: Điều khoản thi hành.

2

Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

3

Quyết định số 862/QĐ-BGTVT ngày 05/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

4

Quyết định số 1506/QĐ-ĐKVN ngày 12/12/2013 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Phần II

Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ban hành

II.1

Các văn bản hành chính

5

Hướng dẫn số 710A/ĐKVN-VAR ngày 26/05/2010 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện các quy định về thiết bị, dụng cụ kiểm định tại các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

6

Hướng dẫn số 1178/ĐKVN ngày 16/11/2009 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Hướng dẫn Quy cách biển hiệu và nội dung niêm yết tại Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

II.2

Các văn bản hướng dẫn kiểm định xe cơ giới lưu hành

7

Quyết định số 08/ĐK ngày 05/01/2006 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành Một số thuật ngữ về xe cơ giới thống nhất sử dụng trong ngành đăng kiểm.

8

Quyết định số 270/ĐK ngày 01/08/2007 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành Bản thuật ngữ tên các loại ô tô thống nhất sử dụng trong ngành đăng kiểm.

9

Nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

10

Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/08/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

11

Hướng dẫn số 1395/ĐKVN-VAR ngày 10/09/2010 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/08/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

12

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bắt buộc áp dụng TCVN 6578 và TCVN 6580 về số nhận dạng VIN trong sản xuất lắp ráp đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tại Việt Nam.

13

Văn bản số 556/ĐK ngày 01/06/2007 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6578:2000 và TCVN 6580:2000 về số nhận dạng phương tiện (VIN) đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

14

Văn bản số 555/ĐK ngày 01/06/2007 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn xác định năm sản xuất các loại ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

15

Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

16

Hướng dẫn số 5405/ĐKVN-VAR ngày 24/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn một số điểm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

17

Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện đối với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

18

Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

19

Hướng dẫn số 370/ĐK ngày 11/04/2006 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra khí thải xe cơ giới nhập khẩu và ô tô tham gia giao thông.

20

Văn bản số 821/ĐK ngày 25/07/2006 của Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 370/ĐK.

21

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

22

Thông tư số 42/ 2014/TT-BGTVT ngày 15/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ.

23

Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/05/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

24

Hướng dẫn số 2337/ĐKVN-VAR ngày 25/06/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn một số điểm trong công tác kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trong khai thác sử dụng.

25

Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

26

Hướng dẫn số 1667/ĐKVN-VAR ngày 11/05/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn một số điểm trong công tác kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

II.3

Các văn bản về tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kiểm soát tải trọng.

27

Văn bản số 8359/BGTVT-VT ngày 10/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải Triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/07/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

28

Văn bản số 2880/ĐKVN-VAR ngày 16/07/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện văn bản số 8359/BGTVT-VT ngày 10/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

29

Văn bản số 3059/ĐKVN-VAR ngày 25/07/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn bổ sung thực hiện văn bản số 8359/BGTVT-VT ngày 10/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

30

Văn bản 16360/BGTVT-VT ngày 22/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Triển khai thực hiện một số giải pháp về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

31

Văn bản số 4703/BGTVT-KHCN ngày 15/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải Tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

32

Hướng dẫn số 1342/ĐKVN-VAR ngày 17/04/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn bổ sung thực hiện văn bản số 4703/BGTVT-KHCN ngày 15/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

33

Văn bản số 12774/BGTVT-KHCN ngày 24/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải Kiểm định xe ô tô Pickup và ô tô đầu kéo có lắp thêm nắp thùng hàng, mui gió trên nóc cabin.

34

Văn bản số 3859/ĐKVN-VAR ngày 01/10/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện văn bản số 12774/BGTVT-KHCN ngày 24/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

II.4

Các văn bản liên quan đến cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

35

Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

36

Hướng dẫn số 650/ĐKVN-VAR ngày 02/03/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

II.5

Điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

37

Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

38

Hướng dẫn số 524/ĐKVN-VAR ngày 05/03/2014 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

39

Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Phần III

Các Văn bản về kiểm tra xe máy chuyên dùng, thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe ô tô.

40

Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

41

Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

42

Hướng dẫn số 721/ĐKVN-VAR ngày 26/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng.

43

Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng rong giao thông vận tải.

44

Hướng dẫn số 1366/ĐKVN-VAR ngày 28/06/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới.

45

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/07/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Phần IV

Các văn bản liên quan đến Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, kiểm tra, giám sát, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng, kỷ luật trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới

46

Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

47

Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT ngày 12/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giớ đường bộ

48

Hướng dẫn số 590/ĐKVN-VAR ngày 13/02/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/09/2013 và Thông tư 72/2014/TT-BGTVT ngày 12/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giớ đường bộ

49

Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác đăng kiểm

50

Hướng dẫn số 2757/ĐKVN-VAR ngày 18/11/2013 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm soát công tác đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

51

Hướng dẫn số 1948/ĐKVN-VAR ngày 15/12/2010 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng

Phần V

Các văn bản quy định thu phí, lệ phí.

52

Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

53

Văn bản số 2307/ĐKVN-TC ngày 07/10/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Áp dụng thông tư số 114/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

54

Văn bản số 2582/ĐKVN-TC ngày 31/10/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng thông tư số 114/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

55

Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính về việc ban hành mức thu lệ phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

56

Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

57

Hướng dẫn số 4305/ĐKVN-TC ngày 03/10/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Thông tư 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

58

Văn bản số 643/ĐKVN-TC ngày 27/02/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn một số quy định về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Phần VI

Các văn bản khác có liên quan

VI.1

Các quy định về hành chính

59

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

60

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

61

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

62

Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

63

Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

64

Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

65

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

66

Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

67

Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

VI.2

Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211:2003  Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu  Thuật ngữ và định nghĩa.

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003  Phương tiện gioa thông đường bộ - Ô tô  Phân loại theo mục đích sử dụng

 

Số đăng ký: TCVN 7271 : 2003 Sửa đổi 1: 2007

 

Số đăng ký: TCVN 7271 : 2003 Sửa đổi 2: 2010

70

Tiêu chuẩn Việt Nam: Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) Nội dung và cấu trúc.

Số đăng ký: TCVN 6578 : 2000 (ISO 3779 : 1977)

71

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô QCVN 09 : 2011/BGTVT.

72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố QCVN 10 : 2011/BGTVT.

73

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc QCVN 11 : 2011/BGTVT.

74

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới QCVN 12 : 2011/BGTVT.

75

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng QCVN 13 : 2011/BGTVT.

76

Tiêu chuẩn Việt Nam Âm học Đo tiếng ồn phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Phương pháp điều tra.

77

Tiêu chuẩn Việt Nam Âm học Đo tiếng ồn phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép.

78

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô

79

 
     

<< Trở về
Download English
Thông báo dự kiến kế hoạch mở lớp: CSO, IA, DPA
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc