Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 214 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
161 QCVN 21.2015.BGTVT.IV.TRACHNHIEM IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Quy chuẩn
162 QCVN 21:2015/BGTVT.P1A Phần 1A: Quy định chung Quy chuẩn
163 QCVN 21:2015/BGTVT.P1B Phần 1B Quy định chung về kiểm tra Quy chuẩn
164 QCVN 35:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn
165 QCVN 36:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn
166 QCVN 38:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải Quy chuẩn
167 QCVN 49:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển Quy chuẩn
168 QCVN 56:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu chất dẻo cốt sợi thủy tinh Quy chuẩn
169 QCVN 64:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển Quy chuẩn
170 QCVN 65:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển Quy chuẩn
171 QCVN 69:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Quy chuẩn
172 QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Quy chuẩn
173 QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Quy chuẩn
174 QCVN 71:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
175 QCVN 72:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu Quy chuẩn
176 QCVN 85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về việc chế tạo và kiểm tra các thiết bị cứu sinh dùng trên phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
177 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
178 TCVN 6475:2017 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Tiêu chuẩn
179 TCVN 6767-2:2016 Giàn cố định trên biển - Phần 2:Phòng, phát hiện và chữa cháy Tiêu chuẩn
180 TCVN 7772:2007 Xe, máy và thiết bị thi công di động Tiêu chuẩn