Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô

Số ký hiệu: QCVN 09:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế PTCGĐB, Thẩm định thiết kế ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc SXLR từ linh kiện rời hoặc xe cơ sở chưa được chứng nhận, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm chất lượng PTCGĐB và linh kiện, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô

Tài liệu đính kèm