Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 11: Chế tạo

Số ký hiệu: TCVN 6170-11:2002

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn