Giàn di động trên biển - Thân công trình biển

Số ký hiệu: TCVN 5310:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn