Giàn di động trên biển - Chia khoang

Số ký hiệu: TCVN 5313:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn