Giàn di động trên biển - Trang bị điện

Số ký hiệu: TCVN 5316:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn