Giàn di động trên biển - Vật liệu

Số ký hiệu: TCVN 5317:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn