Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Số ký hiệu: QCVN 82:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc SXLR từ linh kiện rời hoặc xe cơ sở chưa được chứng nhận, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Tài liệu đính kèm