Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển

Số ký hiệu: QCVN 48:2012/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu, Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển