Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 52 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 TCVN 5309:2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp Tiêu chuẩn
2 TCVN 5310:2016 Giàn di động trên biển - Thân công trình biển Tiêu chuẩn
3 TCVN 5311:2016 Giàn di động trên biển - Trang thiết bị Tiêu chuẩn
4 TCVN 5312:2016 Giàn di động trên biển - Ổn định Tiêu chuẩn
5 TCVN 5313:2016 Giàn di động trên biển - Chia khoang Tiêu chuẩn
6 TCVN 5314:2016 Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy Tiêu chuẩn
7 TCVN 5315:2016 Giàn di động trên biển - Các thiết bị máy và hệ thống Tiêu chuẩn
8 TCVN 5316:2016 Giàn di động trên biển - Trang bị điện Tiêu chuẩn
9 TCVN 5317:2016 Giàn di động trên biển - Vật liệu Tiêu chuẩn
10 TCVN 5318:2016 Giàn di động trên biển - Hàn Tiêu chuẩn
11 TCVN 5319:2016 Giàn di động trên biển -Trang bị an toàn Tiêu chuẩn
12 TCVN 6170-11:2002 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 11: Chế tạo Tiêu chuẩn
13 TCVN 6170-12:2002 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và lắp dựng Tiêu chuẩn
14 TCVN 6474: 2017 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Tiêu chuẩn
15 TCVN 6475: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Tiêu chuẩn
16 TCVN 6767: 2016 Giàn cố định trên biển Tiêu chuẩn
17 TCVN 7229:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo hàn Tiêu chuẩn
18 TCVN 7230:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo vật liệu Tiêu chuẩn
19 TCVN 8403: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động Tiêu chuẩn
20 TCVN 8404: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm Tiêu chuẩn