TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
  Giới thiệu
  Phân cấp và kiểm tra tàu biển
  Quy chuẩn & tiêu chuẩn
  Thẩm định thiết kế
  Thông báo kỹ thuật
  Văn bản
  An ninh hàng hải
  Đánh giá HTQL an toàn
  Các hoạt động kiểm tra chứng nhận khác
  Thông báo nội bộ
  MLC 2006
  Hướng dẫn cho ĐKV và biểu mẫu ĐK
  TT kiểm tra tàu của PSC
  Thông tin IMO
  DS cơ sở cung cấp dịch vụ
  DS tàu bị lưu giữ
  DS nhà máy đóng tàu
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Thứ năm, 30/03/2017


THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN

Số TBNội dungNgày
010TI/17TBVăn bản số 663/ĐKVN-VRQC ngày 22/02/2017của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh tàu khi hành trình qua các khu vực có nguy cơ cướp biển.22/02/2017
009TI/17TBTiêu chuẩn sửa đổi của Tổ chức Thủy đạc quốc tế về hải đồ điện tử (ENC) sử dụng trong hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS).20/02/2017
008TI/17TBÁp dụng yêu cầu bổ sung đối với một số thiết bị của bộ trang bị cho người cứu hỏa cho tàu hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên hoạt động tuyến quốc tế.16/02/2017
007TI/17TBThông tư MEPC.1/Circ.863 về khuyến nghị việc miễn áp dụng các yêu cầu của Chương IV thuộc Phụ lục VI của Công ước MARPOL.16/02/2017
006TI/17TBThông tư MEPC.1/Circ.867 về giải thích thống nhất quy định 1.24, 12, 27 và 28.3.3 của Phụ lục I - Công ước MARPOL.15/02/2017
005TI/17TBVăn bản số 147/ĐKVN-TB ngày 12/01/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về cấp giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn cho tàu biển Việt Nam theo Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT. về cấp giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn cho tàu biển Việt Nam theo Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT.10/02/2017
004TI/17TBVăn bản số 411/ĐKVN-TB ngày 06/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.06/02/2017
003TI/17TBQuy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hệ thống thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu.24/01/2017
002TI/17TBNghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam; Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.23/01/2017
001TI/17TBThông tư MSC.1/Circ.1561 về giải thích thống nhất đối với Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS liên quan đến phương tiện thích hợp để hiệu chuẩn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu.16/01/2017
038TI/16TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/12/2016
037TI/16TBNghị quyết của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về biện pháp chuyển tiếp liên quan đến việc có hiệu lực của Sửa đổi, bổ sung năm 2014 đối với Công ước Lao động hàng hải (MLC, 2006) về an ninh tài chính.21/10/2016
036TI/16TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.30/09/2016
035TI/16TBBảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng, thử hoạt động, tháo mở và sửa chữa xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả theo quy định của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.404(96).29/09/2016
034TI/16TBMột số lưu ý đối với Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU.26/09/2016
033TI/16TBVăn bản số 4281/ĐKVN-QP ngày 16/9/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về hướng dẫn việc phê duyệt thiết kế, tài liệu và kiểm tra lần đầu để cấp giấy chứng nhận cho tàu theo quy định của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004.20/09/2016
032TI/16TBQuy định về sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp khi tàu neo đậu tại cảng Shenzhen, Trung Quốc, từ ngày 01/01/2017.19/09/2016
031TI/16TBThực hiện Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.15/09/2016
030TI/16TBCông ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực từ ngày 08/9/2017.09/09/2016
029TI/16TBSửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động hàng hải (MLC, 2006) về an ninh tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 18/01/2017.31/08/2016
028TI/16TBChiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về hợp tác trong kiểm tra tàu biển của chính quyền cảng khu vực Caribe (Tổ chức CMOU) về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu.31/08/2016
027TI/16TBBố trí cho hoa tiêu lên, rời tàu theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974(SOLAS 74).30/08/2016
026TI/16TBChiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí cho hoa tiêu lên, rời tàu của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU. của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU.16/08/2016
025TI/16TBThực hiện Nghị quyết MEPC.266(68) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định 12, Phụ lục I của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL).11/08/2016
024TI/16TBBảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU.04/08/2016
023TI/16TBChiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) của các Chính quyền cảng thành viên Paris-MOU, và một số lưu ý về việc thực hiện Công ước này.04/08/2016
022TI/16TBChiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU.13/07/2016
001TI/16CTBHủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Công bố Tiêu chuẩn quốc gia13/07/2016
021TI/16TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.01/07/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Download English
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16378986
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc