Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khi trên biển (công trình biển)

Mã thủ tục B-BGT-038366-TT
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 2
Phòng ban thực hiện Phòng Công trình biển
Loại hình công việc Công trình biển
Cách thức thực hiện Theo Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT
Cơ quan tiếp nhận Cục Đăng kiểm Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Công trình biển - Cục Đăng kiểm Việt Nam
Hồ sơ thủ tục

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế
Văn bản liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Tải về
234/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP LẮP ĐẶT TRÊN TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
19/2000/QH10 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí đuợc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7năm 1993.
10/2017/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
06/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi
55/2012/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động và cố định trên biển
10/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
03/2002/NĐ-CP Về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí
95/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí
Xem thêm