Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019"

06/11/2019

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2065/QĐ-BGTVT Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019".


Theo đó Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019" sẽ do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Trưởng ban. Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Lâm là các Phó trưởng ban. Ủy viên Ban tổ chức là lãnh đạo các vụ Pháp chế, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng thể lệ cuộc thi, thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thi; Tổ chức cuộc thi theo kế hoạch và thể lệ cuộc thi; Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về Cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ GTVT; đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên đã và đang học tại các trường thuộc Bộ GTVT; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Báo Giao thông để cá nhân lả công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quan tâm đến Bộ GTVT và công tác CCHC tham gia cuộc thi; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019”

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019” Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2067/QĐ-BGTVT Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019”.

Theo đó, Hội đồng đánh giá kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019”sẽ do ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam là Chủ tịch và bà Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, làm Phó Chủ tịch.

Theo Quyết định, Hội đồng đánh giá kết quả có nhiệm vụ đánh giá kết quả thi của các thí sinh theo Thể lệ của Cuộc thi, đảm bảo khách quan, trung thực. Hội đồng đánh giá kết quả sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.