Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác kỹ thuật ngành GTVT tổ chức phiên họp lần 3

29/11/2019

Ngày 27/11/2019, Phiên họp Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác kỹ thuật ngành Giao thông vận tải lần (Aus4Transport) thứ ba đã được tổ chức tại Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Mục tiêu của Chương trình Aus4Transport nhằm tăng đầu tư vào phát triển hạ tầng GTVT Việt Nam, từ đó cải thiện hệ thống GTVT, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế. Chương trình được viện trợ bởi Chính phủ Úc trị giá 30 triệu đô la Úc.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đưa ra ý kiến chỉ đạo để đảm bảo tiến độ và chất lượng trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động trong thời gian tới

Bà Rebecca Bryant - Đại biện lâm thời của Chính phủ Úc tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp  có  đại diện Nhà thầu quản lý Chương trình Aus4Transport, các đơn vị liên quan của Bộ GTVT và các cán bộ liên quan thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT).

Tại phiên họp, Đại diện Nhà thầu quản lý chương trình Aus4Transport đã báo cáo tiến độ hoạt động của Chương trình đến thời điểm hiện nay và giải trình các đề xuất hoạt động mới sẽ được triển khai đến thời điểm kết thúc Chương trình vào tháng 12/2022. Đồng chủ trì Phiên họp, Bà Rebecca Bryant và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã xem xét, thảo luận và đưa ra ý kiến chỉ đạo để đảm bảo tiến độ và chất lượng trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động trong thời gian tới.

Bà Rebecca Bryant - Đại biện lâm thời của Chính phủ Úc tại Việt Nam đồng chủ trì phiên họp

Tại Phiên họp, Ban chỉ đạo đã đồng ý phê duyệt về chủ trương hỗ trợ 02 Hoạt động mới thuộc Hợp phần A gồm: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hệ thống đường gom. các tài liệu an toàn và cập nhật đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội, Dự án Kết nối trung tâm khu vực sông Cửu Long sau khi bổ sung hệ thống đường gom sử dụng vốn dư ADB; và Cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường- xã hội dự án Hành lang đường thủy và logistic phía Nam (bước 1); và thiết kế kỹ thuật và lập HSMT bao gồm các công cụ an toàn cho Dự án (bước 2) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và WB cam kết vốn vay. Ngoài ra Ban Chỉ đạo cũng đã đồng ý phê duyệt 02 hoạt động thuộc hợp phần B bao gồm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý GTVT nhằm tăng cường năng lực hệ thống GT tiếp cận phổ quát; và Đánh giá công nghệ dầm cánh rộng (FWG) cho các dự án hạ tầng giao thông ở Việt Nam.

Trước đó vào ngày 25/11/2019 Ban Chỉ đạo cũng đã ký phê duyệt nhanh hoạt động “Đào tạo nâng cao năng lực lồng ghép bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quản lý dự án bền vững trong ngành GTVT” đưa vào thực hiện trong khuôn khổ Chương trình.