Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT

15/10/2020

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm.


Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT- BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Đồng thời, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bố sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm. Cụ thể: Bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 8, 11, 12 và 15 Điều 1 của Thông tư số 42/2018/TT- BGTVT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Toàn văn Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT xem Tại đây!

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt 

Ngày 13/10/2020, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt. Cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông ĐS, di chuyển phương tiện giao thông ĐS trong trường hợp đặt biệt; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải ĐS;

Sửa đổi, bổ sung Điều 76 của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên ĐS trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên ĐS trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên ĐS;

Sửa đổi, bổ sung Điều 28c của Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động ĐS; Bổ sung các Phụ lục quy định chế độ báo cáo định kỳ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

Toàn văn Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT xem tại đây.