Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu tăng cường chăm lo, tổ chức đón Tết và phòng dịch an toàn

09/02/2021

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT vừa ban hành Công điện về việc thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công tác phòng dịch tại nhà ga, bến xe​

Trong đó nêu rõ, thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021; để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sớm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trước mắt tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, tập trung cao độ phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về công tác này; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công văn số 08-CV/BCSĐ ngày 13/01/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết theo lĩnh vực, nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết; đặc biệt quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực phục vụ trong dịp Tết, không về quê đón Tết.

Đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cũng chỉ đạo rõ trong Công điện, yêu cầu CBCC,VC Ngành GTVT thông sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công).

“Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện”, Công điện yêu cầu.