TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Quốc tế
Đường thủy
Đường bộ
Khoa học CN & MT
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang khai thác
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm
Tin Đường thuỷ Thứ năm, 12/12/2018

Quy định về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu biển

(Ngày đưa tin: 06/08/2018)

Sửa đổi, bổ sung này đã có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 bao gồm Quy định 22A về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu

Tại khóa họp thứ 70 (tháng 11/2016), Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.278(70) về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định bắt buộc việc áp dụng Hệ thống thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. Sửa đổi, bổ sung này đã có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 bao gồm Quy định 22A về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu.

Theo Quy định 22A, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, mỗi tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo phương pháp được nêu trong Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP). Để phục vụ cho công việc này, vào ngày 31/12/2018, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải soát xét để xác nhận SEEMP của tàu bao gồm mô tả về phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu và quá trình được sử dụng để báo cáo dữ liệu lên cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch. Vào thời điểm kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải tổng hợp dữ liệu thu thập cho năm đó.

Trong thời gian 3 tháng sau ngày kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch trị số tổng hợp dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của năm đó thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của IMO.

Sau khi nhận được dữ liệu báo cáo của công ty quản lý tàu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận dữ liệu là phù hợp với Quy định 22A và cấp cho tàu Bản công bố phù hợp (Statement of Compliance) không muộn hơn 5 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 của năm. Bản công bố phù hợp có hiệu lực cho năm mà bản công bố này được cấp và 5 tháng đầu năm của năm kế tiếp, và sẽ được các chính quyền cảng nơi tàu ghé vào kiểm tra.

Trong thời gian 1 tháng sau khi Bản công bố phù hợp được cấp cho tàu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải chuyển dữ liệu báo cáo đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của IMO.

Dựa trên dữ liệu báo cáo được chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO, Tổng thư ký IMO phải xây dựng báo cáo hàng năm về các dữ liệu thu thập được để trình cho Ủy ban Bảo vệ môi trường biển.

Thông tin chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO bao gồm: Nhận biết tàu (Số IMO); Thời gian của năm dữ liệu được chuyển (ngày bắt đầu, ngày kết thúc); Các đặc điểm kỹ thuật của tàu (Kiểu tàu, tổng dung tích (GT), dung tích có ích (NT), trọng tải toàn phần (DWT)), Công suất định mức của các máy chính và các máy phụ kiểu động cơ đốt trong pittông trên 130 kW; Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEDI), nếu áp dụng; Cấp đi băng, nếu áp dụng; Tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu; Khoảng cách hành trình; Số giờ tàu hành trình.

Cũng tại khóa họp thứ 70, MEPC đã thông qua Nghị quyết 282(70) “Hướng dẫn năm 2016 về xây dựng Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP)”, bổ sung hướng dẫn lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tương ứng được MEPC thông qua năm 2012 theo Nghị quyết MEPC.213(63).

Ngày 16/4/2018, MEPC đã ban hành Thông tư MEPC.1/Circ.876 về “Mẫu Xác nhận sự phù hợp, đệ trình sớm Phần II của SEEMP về Kế hoạch thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu và việc rà soát kịp thời theo Quy định 5.4.5 Phụ lục I Công ước MARPOL”. Thông tư này đề nghị các Chính phủ thành viên:

- Khuyến khích các bên liên quan đệ trình Phần II của SEEMP lên Chính quyền Hàng hải hoặc tổ chức được ủy quyền vào ngày 01/9/2018;

- Sử dụng mẫu “Xác nhận sự phù hợp - Phần II của SEEMP” (Confirmation of Compliance - SEEMP Part II) khi áp dụng Quy định 5.4.5 Phụ lục I Công ước MARPOL.

Để triển khai thực hiện quy định nói trên của IMO, ngày 29/6/2018 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT “Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam”, có hiệu lực từ ngày 15/8/2018. Theo quy định của thông tư này, trước ngày 28 tháng 2 hàng năm, chủ tàu biển tổng hợp dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của từng tàu của năm trước đó và thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam qua cổng thông tin điện tử (www.vr.org.vn) để tập hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 3. Đối với tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế, sau khi xác minh sự phù hợp của dữ liệu, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện công bố sự phù hợp đối với báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo Quy định 6 Phụ lục VI Công ước MARPOL và báo cáo dữ liệu lên IMO thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử theo Quy định 22A Phụ lục VI Công ước MARPOL. Trước ngày 31/12/2018, chủ tàu cập nhật SEEMP của tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế và gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát theo Quy định 5 Phụ lục VI Công ước MARPOL và Thông tư MEPC.1/Circ.876.

Hướng dẫn chi tiết để các công ty vận tải biển và tàu biển thực hiện quy định về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu theo Phụ lục VI Công ước MARPOL và Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT có trong Thông báo kỹ thuật tàu biển số 013TI/18TB ngày 03/8/2018 tại mục: Thông báo/ Thông báo KT Tàu biển của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn.

Hải Vũ, VR

<< Trở về
Các tin đã đưa:
 Thực hiện quy định ngăn ngừa ô nhiễm không khí của Tokyo-MOU và Paris-MOU    (03/08/18)
 Quản lý hiệu quả phương tiện vui chơi giải trí dưới nước    (30/07/18)
 Lưu ý về an toàn khi chở mật mía bằng tàu thủy    (13/04/18)
 Kỳ họp lần thứ 3 nhóm công tác về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển của IMO    (06/04/18)
 Chi cục Đăng kiểm số 1 tặng dụng cụ nổi, quà Tết cho người nghèo    (12/02/18)
 Hội nghị Tổng kết 03 năm triển khai tuyến vận tải ven biển    (14/12/17)
 Tổng kết công tác phối hợp kiểm tra giám sát tàu biển và phương tiện TNĐ mang cấp VR-SB    (27/11/17)
 Hội nghị Đăng kiểm viên tàu biển 2017    (16/11/17)
 Thực hiện nhiều giải pháp để tăng thị phần vận tải đường thủy nội địa    (15/11/17)
 Hội nghị Thường niên lần thứ 25 của Ủy ban Điều hành ACS    (13/11/17)
Download English
PT hết niên hạn SD
Thông báo kỹ thuật TB
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Thông báo của TTTH

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Trung tâm VMTC

Thử nghiệm xe cơ giới

Công trình Biển

Công trình biển

Công nghiệp

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2014

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2014

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc