Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

14/03/2019

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 2084/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

​​

​​

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” và Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Phát động một đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hoá phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, tài sản Nhà nước và tài sản công dân.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc duy trì các hoạt động thường xuyên về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 như: Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, khám sức khỏe cho người lao động; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phân xưởng, nơi làm việc; rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; thi cán bộ, an toàn vệ sinh viên giỏi; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc tổ chức hưởng ứng được thực hiện theo Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thời gian tố chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2019.

3. Xây dựng kế hoạch và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 06/4/2019; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động theo phụ lục và Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH và gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/7/2019.

4. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động cũng như nhận thức của người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

5. Vụ Tổ chức cán bộ phối họp với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Y tế Giao thông vận tải và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là tại các nhà máy, nơi sản xuất, công trình xây dựng có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, vệ sinh lao động.

6. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xây dựng kế hoạch tố chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải và đề xuất lãnh đạo Bộ để xem xét, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các cơ quan có liên quan, cơ quan thông tin đại chúng để Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 có hiệu quả và thiết thực./.

 

Tác giả: MT, VR