Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Cục Đăng kiểm Việt Nam - 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội
Điện thoại: (024).37684721    Fax: (024).37684721

     Vị trí và chức năng

     Phòng Tài chính - Kế toán là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng về công tác quản lý tài chính, vốn, tài sản và các nguồn kinh phí Nhà nước giao cho Cục; tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán toàn Cục theo quy định của pháp luật.

     Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng chiến lược, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác tài chính của Cục.

2. Tổ chức xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc giao kế hoạch tài chính hoặc dự toán ngân sách cho các đơn vị; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc Cục.

4. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị có liên quan để tham mưu giúp Cục trưởng phê duyệt các đề án, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng, nghiệm thu, quyết toán các công trình trong toàn Cục.

5. Tham mưu trong việc in ấn, quản lý, cấp và sử dụng hóa đơn dịch vụ đăng kiểm trong toàn Cục; theo dõi việc in ấn, cấp, thu hồi và sử dụng các loại ấn chỉ khác trong hoạt động đăng kiểm của các phòng nghiệp vụ tại khối cơ quan Cục.

6. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế toán và quản lý tài chính theo quy định.

7. Thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục theo chỉ đạo của Cục trưởng.

8. Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc giao kế hoạch; kiểm tra, đối chiếu và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất việc thu phí sử dụng đường bộ theo yêu cầu của Cục trưởng.

9. Thực hiện công tác quản lý thu chi tài chính của cơ quan Cục; kê khai và nộp các khoản nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước của cơ quan Cục và toàn Cục theo quy định.

10. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Cục trưởng phân phối Quỹ tiền lương, chi tiêu quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc Cục.

11. Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn theo quy định.

12. Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc quản lý, thanh lý, điều chuyển tài sản trong toàn Cục; chủ trì công tác kiểm kê tài sản tại cơ quan Cục.

13. Tham mưu giúp Cục trưởng trong công tác đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị của cơ quan Cục, ký kết hợp đồng kinh tế hoặc phê duyệt hợp đồng kinh tế của các đơn vị trực thuộc theo quy định.

14. Chủ trì biên soạn, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000 có liên quan đến hoạt động của Phòng.

15. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục.

16. Quản lý hồ sơ, tài liệu, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

17. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất theo quy định.

18. Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao.

19. Được quan hệ với các cơ quan có liên quan, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Cục để thực hiện nhiệm vụ; được thừa lệnh Cục trưởng ký các văn bản hành chính, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định hoặc theo ủy quyền của Cục trưởng.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

     Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tài chính - Kế toán có Trưởng phòng phụ trách, các Phó Trưởng phòng giúp việc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế toán có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ sau:

a) Tổ Kế toán - Thanh toán;

b) Tổ Kế toán - Tổng hợp;

c) Tổ quản lý tài sản và trang thiết bị.

3. Nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng phòng Tài chính - Kế toán quy định.

4. Cục trưởng bổ nhiệm Tổ trưởng theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.


Department Head
 • (Ông) Võ Thanh Bình
  Điện thoại: 461
  Email: binhvt@vr.org.vn
Deputy Department Head
 • (Ông) Phạm Gia Thắng
  Điện thoại: 466
  Email: thangpg@vr.org.vn
 • (Bà) Nguyễn Thị Châm
  Điện thoại: 462
  Email: chamnt@vr.org.vn
 • (Ông) Đặng Việt Trường
  Điện thoại: 462
  Email: truongdv@vr.org.vn