Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Cục Đăng kiểm Việt Nam - 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội

​GIỚI THIỆU CHUNG


1. Vị trí và chức năng

P​hòng Khoa học Công nghệ và Môi trường là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực đăng kiểm.


​2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, các chương trình, dự án khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực Cục quản lý;

- Tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản có liên quan đến khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tham gia các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường theo kế hoạch được giao; tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ đối với đề tài các cấp;

- Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các Điều ước quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm do các loại phương tiện giao thông vận tải gây ra;

- Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo sự phân công của Cục trưởng;

- Tổ chức biên soạn, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng;

- Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính Nhà nước của Cục;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo kiến thức nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Báo cáo Cục trưởng đột xuất​, định kỳ về công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường và các hoạt động của Phòng; thực hiện công tác thống kê, lưu trữ theo quy định;

- Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao;

- Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và ủy quyền của Cục trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao;

- Được quyền ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng.


Địa chỉ liên hệ:

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Cục Đăng kiểm Việt Nam

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-37684715 (211)

Fax: 84-4-37684779

Email: tu_leanh@vr.org.vn


Department Head
  • (Ông) Lê Anh Tú
    Điện thoại: 211
    Email: tu_leanh@vr.org.vn