Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Cục Đăng kiểm Việt Nam - 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội
Điện thoại: (024).37684778

 Vị trí và chức năng

Trung tâm Tin học là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt​ động ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống tin học trong lĩnh vực Đăng kiểm.

2. Tiến hành tin học hoá và tổ chức mạng thông tin quản lý hành chính nhà nước phục vụ quản lý, điều hành của Cục. Là đầu mối kết nối mạng thông tin của Cục với mạng thông tin của Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và mạng thông tin khác theo quy định.

3. Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các hệ thống tin học trong ngành Đăng kiểm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động đăng kiểm; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bài toán và yêu cầu kỹ thuật để thuê thực hiện các phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động đăng kiểm, giám sát thực hiện và tổ chức nghiệm thu các phần mềm được thuê thực hiện.

4. Tổ chức việc thu thập, tích hợp và lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn của Cục. Hỗ trợ các đơn vị trong ngành sử dụng các phần mềm được trang bị.

5. Quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật tin học của Cơ quan Cục, quản lý việc khai thác sử dụng internet và intranet tại cơ quan Cục. 

6. Xây dựng, nâng cấp, cập nhật nội dung và quản trị trang tin điện tử (Website) của Cục; tham mưu giúp Cục trưởng trong việc sử dụng, khai thác và bảo mật thông tin điện tử theo quy định.

7. Tham mưu giúp Cục trưởng trang bị các thiết bị tin học theo kế hoạch được duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán tổ chức mua sắm các thiết bị và phần mềm sử dụng cho các hệ thống tin học; tổ chức quản lý các trang thiết bị tin học đã cung cấp, khắc phục hoặc thuê khắc phục các sự cố kỹ thuật xảy ra với các thiết bị tin học của các đơn vị.

8. Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tin học và tài liệu hướng dẫn sử dụng các hệ thống tin học được triển khai áp dụng cho lĩnh vực Đăng kiểm; cử cán bộ tham gia giảng dạy các khoá đào tạo liên quan tới nghiệp vụ tin học cho các cán bộ trong và ngoài Cục theo quy định.

9. Tham gia bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và tổ chức thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000 có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị.

10. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục.

11. Quản lý hồ sơ, tài liệu, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

12. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất theo quy định.

13. Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao.

14. Được quan hệ với các cơ quan có liên quan, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Cục để thực hiện nhiệm vụ; được thừa lệnh Cục trưởng ký các văn bản hành chính, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định hoặc theo ủy quyền của Cục trưởng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Tin học có Giám đốc phụ trách, các Phó Giám đốc giúp việc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Giám đốc, Phó Giám đốc do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.


Director
  • (Ông) Nguyễn Quang Đạt
    Điện thoại: 441
    Email: datnq@vr.org.vn
Deputy Director
  • (Ông) Nguyễn Minh Tuân
    Điện thoại: 443
    Email: tuannm@vr.org.vn