Điện thoại: (04).37684703    Fax: (04).37684770

Department Head
 • (Ông) Nguyễn Hồng Việt
  Điện thoại: 501
  Email: vietnh@vr.org.vn
Deputy Department Head
 • (Ông) Nguyễn Văn Dũng
  Điện thoại: 510
  Email: dungnv@vr.org.vn
 • (Ông) Lương Minh Hiệu
  Điện thoại: 505
  Email: hieum_qp@vr.org.vn