Địa chỉ: Phòng 405, Tầng 4, Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024).37684701    Fax: (024).37684840

Phòng Pháp chế - ISO (PC-ISO) là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng về pháp chế, quản lý Hệ thống quản lý chất lượng của Cục theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000.​

Phòng PC-ISO có các bộ phận sau:

a) Bộ phận Pháp chế;

b) Bộ phận ISO.

Phòng PC-ISO có nhiệm vụ:

- Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác về đăng kiểm do Cục chủ trì soạn thảo, về tổ chức thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000;

- Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý chuyên ngành, các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác về đăng kiểm để ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản do Cục phát hành ra bên ngoài, các văn bản quản lý chuyên ngành khác theo sự phân công của Cục trưởng;

- Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện, rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý chuyên ngành về đăng kiểm;

- Tham gia soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về  đăng kiểm;

- Làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai kế hoạch hàng năm về pháp chế của Cục do Bộ Giao thông vận tải ban hành;

- Tổ chức chỉ đạo biên soạn, bổ sung, sửa đổi Sổ tay chất lượng, các quy trình chung và hướng dẫn công việc trình Cục trưởng ban hành;

- Chỉ đạo, kiểm soát các đơn vị thực hiện, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của Cục theo Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và các quy định nêu trong Sổ tay chất lượng, Quy trình chung và Hướng dẫn công việc;

- Tổ chức đánh giá nội bộ, báo cáo Cục trưởng kết quả đánh giá và đề xuất với Cục trưởng cách thức, biện pháp khắc phục sự không phù hợp;

- Chỉ đạo, kiểm soát các đơn vị trong việc khắc phục sự không phù hợp trong và sau đánh giá chứng nhận, đánh giá định kỳ;

- Tổ chức biên soạn, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng;

- Tổ chức quản lý và cấp phát tài liệu chất lượng, thông báo cho các đơn vị, cá nhân cập nhật các nội dung bổ sung, sửa đổi;

- Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho các cơ quan, tổ chức ngoài Cục khi có yêu cầu;​


Department Head
  • (Ông) Đinh Quốc Vinh
    Điện thoại: 422
    Email: vinhdq@vr.org.vn