Điện thoại: (024).37684719    Fax: (024).37684766

Office Head
 • (Ông) Phạm Đình Hồng
  Điện thoại: 231
  Email: hongpd@vr.org.vn
Deputy Office Head
 • (Ông) Phan Trung Nghĩa
  Điện thoại: 241
  Email: nghiapt@vr.org.vn
 • (Bà) Nguyễn Thị Tố Tâm
  Điện thoại: 251
  Email: tamnt@vr.org.vn