Điện thoại: (024).37684702    Fax: (024).37684702

Department Head
 • (Ông) Đào Ngọc Xuất
  Điện thoại: 268
  Email: xuatdn@vr.org.vn
Deputy Department Head
 • (Ông) Nguyễn Đức Nghĩa
  Điện thoại: 202
  Email: nghiand@vr.org.vn
 • (Ông) Hoàng Ngọc Đính
  Điện thoại: 203
  Email: dinhhn@vr.org.vn