Advance search

Found 96 results

STT Rule code Document name Document type Download
21 QCVN 23: 2016/BGTVT NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON LIFTING APPLIANCES OF SEA-GOING SHIPS Regulation
22 QCVN 26: 2018/BGTVT NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON MARINE POLLUTION PREVENTION SYSTEMS OF SHIPS Regulation
23 QCVN 21: 2015/BGTVT (2018 consolidated) NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING STEEL SHIPS Regulation
24 QCVN 26 : 2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Rule
25 QCVN 49 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển Rule
26 QCVN 70 : 2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Rule
27 TCVN 6474-2: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 2 - TẢI TRỌNG MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ Standard
28 TCVN 6474-3: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 3 – YÊU CẦU KĨ THUẬT Standard
29 TCVN 6474-5: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 5 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ Standard
30 TCVN 6474-7: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 7: LẮP ĐẶT, KẾT NỐI VÀ CHẠY THỬ Standard
31 TCVN 6474-9: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 9 – NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ Standard
32 TCVN 6474-4: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 4 HỆ THỐNG NEO BUỘC ĐỊNH VỊ Standard
33 TCVN 6474-6: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI Phần 6 HỆ THỐNG XUẤT VÀ NHẬP DẦU/KHÍ Standard
34 TCVN 6474-8: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 8 KIỂM TRA TRONG KHAI THÁC Standard
35 TCVN 6475-10: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 10. Chống ăn mòn và bọc gia tải Standard
36 TCVN 6475-6: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 6. Tải trọng Standard
37 TCVN 6475-7: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 7. Chỉ tiêu thiết kế Standard
38 TCVN 6475-8: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 8. Đường ống Standard
39 TCVN 6475-9: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 9. Các bộ phận của đường ống và lắp ráp Standard
40 TCVN 6474-1:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 1 - PHÂN CẤP Standard