Advance search

Found 23 results

STT Rule code Document name Document type Download
1 TCVN 6767-2 : 2016 Giàn cố định trên biển - Phần 2:Phòng, phát hiện và chữa cháy Standard
2 TCVN 6474-2: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 2 - TẢI TRỌNG MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ Standard
3 TCVN 6474-3: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 3 – YÊU CẦU KĨ THUẬT Standard
4 TCVN 6474-5: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 5 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ Standard
5 TCVN 6474-7: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 7: LẮP ĐẶT, KẾT NỐI VÀ CHẠY THỬ Standard
6 TCVN 6474-9: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 9 – NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ Standard
7 TCVN 6474-4: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 4 HỆ THỐNG NEO BUỘC ĐỊNH VỊ Standard
8 TCVN 6474-6: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI Phần 6 HỆ THỐNG XUẤT VÀ NHẬP DẦU/KHÍ Standard
9 TCVN 6474-8: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 8 KIỂM TRA TRONG KHAI THÁC Standard
10 TCVN 6475-1: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 1: Quy định chung Standard
11 TCVN 6475-10: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 10. Chống ăn mòn và bọc gia tải Standard
12 TCVN 6475-2: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 2: Phân cấp hệ thống đường ống biển Standard
13 TCVN 6475-3: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 3. Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận Standard
14 TCVN 6475-4: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 4. Nguyên tắc thiết kế Standard
15 TCVN 6475-5: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 5. Cơ sở thiết kế Standard
16 TCVN 6475-6: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 6. Tải trọng Standard
17 TCVN 6475-7: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 7. Chỉ tiêu thiết kế Standard
18 TCVN 6475-8: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 8. Đường ống Standard
19 TCVN 6475-9: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 9. Các bộ phận của đường ống và lắp ráp Standard
20 TCVN 6474-1:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 1 - PHÂN CẤP Standard