Advance search

Found 96 results

STT Rule code Document name Document type Download
41 TCVN 6767-2 : 2016 Giàn cố định trên biển - Phần 2:Phòng, phát hiện và chữa cháy Standard
42 QCVN85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về việc chế tạo và kiểm tra các thiết bị cứu sinh dùng trên phương tiện thủy nội địa Rule
43 QCVN 26 : 2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Rule
44 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa Rule
45 QCVN: 36:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển Rule
46 QCVN18:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiêm thu tao xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
47 QCVN 04:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
48 QCVN 77:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe Mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
49 QCVN: 35:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Rule
50 QCVN 72:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu Rule
51 QCVN 69:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Rule
52 QCVN 25:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và đóng PTTNĐ cỡ nhỏ Rule
53 QCVN16:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
54 QCVN42:2012/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển Rule
55 TCVN 6475-1: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 1: Quy định chung Standard
56 TCVN 6475-2: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 2: Phân cấp hệ thống đường ống biển Standard
57 TCVN 6475-3: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 3. Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận Standard
58 TCVN 6475-4: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 4. Nguyên tắc thiết kế Standard
59 TCVN 6475-5: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 5. Cơ sở thiết kế Standard
60 TCVN7772:2007 Xe, máy và thiết bị thi công di động Standard