Advance search
Found: 106 documents
Official number Abstract Published date
55/2014/QH13 Bảo vệ môi trường
23/06/2014
30/2009/TT-BGTVT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
19/11/2009
31/2009/TT-BGTVT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
19/11/2009
26/2008/QĐ-BGTVT Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Cục Đăng kiểm Việt Nam
04/12/2008
51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
22/04/2008
40/2005/QH11 Bộ Luật Hàng hải
14/06/2005
68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
82/2015/QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/06/2015
Không số Dầu khí
06/07/1993
05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
21/11/2007
33/2011/TT-BGTVT Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển
19/04/2011
39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
06/12/2016
41/2016/TT-BGTVT Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
16/12/2016
132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
95/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí
16/10/2015
03/2002/NĐ-CP Về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí
07/01/2002
84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
15/12/2010
84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
25/06/2015
10/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
03/06/2008
11/2016/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ
02/06/2016