Advance search
Found: 14 documents
Official number Abstract Published date
30/2004/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa
14/12/2004
2495/QĐ-BGTVT Quyết định công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình
30/06/2014
3365/QĐ-BGTVT Công bố tuyến vận tải ven biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang
05/09/2014
187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
20/11/2013
319/QĐ-ĐKVN Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Cục ĐKVN.
04/03/2014
3733/QĐ-BGTVT Quyết định Công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận
03/10/2014
323/2001/ĐK Quy định kiểm tra và chứng nhận thể tích chiếm nước PTTNĐ
17/05/2001
324/2001/ĐK Quy định tiếp nhận, xem xét và thực hiện các yêu cầu kiểm tra; tiếp nhận và gửi công văn
17/05/2001
025/2009/QĐ-ĐK Quy chế quản lý, in ấn, cấp phát, sử dụng phôi giấy chứng nhận và các ấn phẩm trong lĩnh vực đăng kiểm PTTNĐ
06/02/2009
005A/QĐ-ĐKVN TSVS Hướng dẫn giám sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa-2011
05/01/2012
005B/QĐ-ĐKVN TSVR1 TSVR2 TSVR3 TSVR4 TSVR5 TSVR6 Hướng dẫn giám sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa-2011
05/01/2012
249/2005/QĐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10/10/2015
49/2011/QĐ-TTg Về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
01/09/2011
84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
15/12/2010