Advance search
Found: 16 documents
Official number Abstract Published date
23/2004/QH11 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
15/06/2004
48/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
17/06/2014
27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy
29/06/2001
40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
22/11/2013
56/2010/QH12 Luật Thanh tra
15/11/2010
13/2012/QH13 Luật Giám định tư pháp
20/06/2012
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
26/06/2012
23/2008/QH12 Giao thông đường bộ
13/11/2008
55/2014/QH13 Bảo vệ môi trường
23/06/2014
26/2008/QĐ-BGTVT Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Cục Đăng kiểm Việt Nam
04/12/2008
68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
82/2015/QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/06/2015
Không số Dầu khí
06/07/1993
05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
21/11/2007
84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
25/06/2015
10/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
03/06/2008