Advance search
Found: 2 documents
Official number Abstract Published date
690/ĐKVN-TS Hướng dẫn về công tác Thẩm định Thiết kế phương tiện thủy nội địa
691/ĐKVN-TS Hướng dẫn về công tác xây dựng, thẩm định và quản lý, thiết kế mẫu định hình phương tiện thủy nội địa; sao và thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo mẫu định hình đã được công nhận
10/04/2013