Advance search
Found: 10 documents
Official number Abstract Published date
23/2004/QH11 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
15/06/2004
48/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
17/06/2014
27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy
29/06/2001
40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
22/11/2013
24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
27/02/2015
111/2014/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
20/11/2014
110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
20/11/2014
134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức
15/08/2007
79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
31/07/2014
132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
25/12/2015