Trích yếu Góp ý
Trích yếu Góp ý
QCVN 60: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA
Ngày bắt đầu: 15/08/2019 Ngày hết hạn: 30/09/2019
Xem góp ý
QCVN 21: 2020/BGTVT
Ngày bắt đầu: 28/08/2020 Ngày hết hạn: 30/09/2019
Xem góp ý