​​


Nguyên lãnh đạo cục
 • Đinh Văn Khai

  Cục trưởng
  1979 - 1988

 • Nguyễn Viết Viên

  ​Cục trưởng
  1989-1997

 • Nguyễn Văn Ban

  ​Cục trưởng
  1997-2007

 • Trịnh Ngọc Giao

  ​Cục trưởng
  2008 - 2013

 • Trần Kỳ Hình

  ​Cục trưởng
  2014 - 2021