Địa chỉ: Phòng 601, Cục Đăng kiểm Việt nam, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024).37684705    Fax: (024).37684723

​​Vị trí và chức năng

Phòng Kiểm định xe cơ g​iới là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới và xe máy chuyên dùng lưu hành trong phạm vi cả nước.

Phòng kiểm định Xe cơ giới (Motor Vehicle technical safety inspection Department); Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Auto Register Department. Viết tắt là: VAR.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-ĐKVN ngày 12/12/2013 của Cục trưởng Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới:

1. Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

2. Tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật có liên quan, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Xây dựng trình Cục trưởng các văn bản kỹ thuật để hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc trang bị, sử dụng thiết bị kiểm định, các biểu mẫu, ấn chỉ và các hồ sơ liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

4. Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các Điều ước quốc tế có liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

5. Kiểm tra và thực hiện việc đánh giá cơ sở vật chất, tình trạng hoạt động của các thiết bị kiểm tra và điều kiện kỹ thuật, nguồn nhân lực của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; Cục trưởng cấp mới, gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

6. Tổ chức thực hiện việc in ấn, quản lý, cấp phát, thu hồi, lưu trữ các biểu mẫu, ấn chỉ và các hồ sơ có liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành, cải tạo theo quy định của Cục.

7. Thực hiện việc thẩm định thiết kế kỹ thuật cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được lắp đặt trên xe cơ giới đang lưu hành theo quy định.

 ​8. Quản lý, hướng dẫn kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, các Đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ về việc chấp hành các quy định của quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

9. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.

10. Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dạy, đào tạo và đánh giá để trình Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và treo hạng đăng kiểm viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

11. Phối hợp thu phí và lệ phí thẩm định thiết kế xe cơ giới; giám định kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

12. Chủ trì biên soạn, bổ sung sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000 có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

13. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục.

14. Quản lý hồ sơ, tài liệu, lưu trữ theo quy định của pháp luật.​

15. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất theo quy định.

16. Quản lý tài sản của đơn vị do Cục Giao.

17. Được quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và uỷ quyền của Cục trưởng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.         


Lịch sử hình thành

Ngày 01/08/1995, Đăng kiểm Việt Nam triển khai công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. Phòng Kiểm định xe cơ giới được thành lập trên cơ sở các Quyết định sau:

- Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý kiểm định PTCGĐB số 872QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/04/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Quyết định số 3138/2002QĐ-BGTVT ngày 30/09/2002 của bộ trưởng Bộ GTVT đổi tên Trung tâm Quản lý kiểm định PTCGĐB thành Ban Quản lý kiểm định xe cơ giới.

​- Quyết định 192/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2003 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định 2570/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN, quy định đổi tên Ban Quản lý kiểm định xe cơ giới thành Phòng Kiểm định xe cơ giới.

- Quyết định 182/QĐ-ĐKVN ngày 31/03/2009 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định Xe cơ giới.

- Quyết định số 1506/QĐ-ĐKVN ngày 12/12/2013 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định số 862/QĐ-BGTVT ngày 05/04/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định XCG.

Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo​

Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo​Lãnh đạo đơn vị
 • Trưởng phòng
  Nguyễn Văn Phương
  Học vị: Thạc sỹ cơ khí Ô tô
  Điện thoại: 0912514545
  Email: phuongnv@vr.org.vn
 • Phó Trưởng phòng
  Đinh Quang Vũ
  Học vị: Tiến sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực
  Điện thoại: 626
  Email: dinhquangvuvr@gmail.com
Thủ tục hành chính và Dịch vụ kỹ thuật khác