PHẦN 12 TẦM NHÌN TỪ LẦU LÁI

Số ký hiệu: QCVN 21.2015.BGTVT.P12

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn