Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 234 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 08:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt Quy chuẩn
2 QCVN 13 : 2011/BGTVT Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng Quy chuẩn
3 QCVN 15:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ Quy chuẩn
4 QCVN 16 : 2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐẦU MÁY ĐIÊZEN KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI
5 QCVN 18:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
6 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
7 QCVN 75:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
8 QCVN 76:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
9 QCVN 87:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn
10 SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017) Quy chuẩn
11 TCVN 10319 : 2014 Phương tiện giao thông đường sắt –Thử nghiệm tính năng chống cháy của vật liệu chế tạo đầu máy và toa xe Tiêu chuẩn
12 TCVN 10320 : 2014 Phương tiện giao thông đường sắt – Kính an toàn sử dụng trên đầu máy và toa xe Tiêu chuẩn
13 TCVN 10935-1:2015 Ứng dụng đường sắt – Quy định và chứng minh độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn (RAMS) – Phần 1: Các yêu cầu cơ bản và quy trình chung Tiêu chuẩn
14 TCVN 11389 : 2016 Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe xi téc – Yêu cầu chế tạo và thử nghiệm Tiêu chuẩn
15 TCVN 11390 :2016 Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị ghi tốc độ và dữ liệu đoàn tàu Tiêu chuẩn
16 TCVN 11391:2016 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu – Phần mềm cho các hệ thống phòng vệ và điều khiển đường sắt Tiêu chuẩn
17 TCVN 11805 : 2017 Đường sắt đô thị – Hệ thống hãm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn
18 TCVN 11806 : 2017 Ứng dụng đường sắt - Độ thoải mái của hành khách - Đo lường và đánh giá Tiêu chuẩn
19 TCVN 9535-9: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 9: Trục xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước Tiêu chuẩn
20 TCVN 9983: 2013 Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe – Yêu cầu thiết kế Tiêu chuẩn