Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 234 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 08:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt Quy chuẩn
2 QCVN 100: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU Quy chuẩn
3 QCVN 13 : 2011/BGTVT Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng Quy chuẩn
4 QCVN 15:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ Quy chuẩn
5 QCVN 16 : 2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐẦU MÁY ĐIÊZEN KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI
6 QCVN 18:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
7 QCVN 42: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN Quy chuẩn
8 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
9 QCVN 75:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
10 QCVN 76:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
11 QCVN 81: 2014/BGTVT Sửa đổi 1: 2017 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN Sửa đổi 1: 2017 Quy chuẩn
12 QCVN 87:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn
13 QCVN 99: 2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN VÀ CẶN NƯỚC DẰN TÀU BIỂN Quy chuẩn
14 Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN - Sửa đổi 1: 2017 Quy chuẩn
15 SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017) Quy chuẩn
16 Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 2: 2017 Quy chuẩn
17 TCVN 11805 : 2017 Đường sắt đô thị – Hệ thống hãm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn
18 TCVN 11806 : 2017 Ứng dụng đường sắt - Độ thoải mái của hành khách - Đo lường và đánh giá Tiêu chuẩn
19 TCVN 7792 : 2007 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI CO2 VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ CON LẮP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Tiêu chuẩn
20 TCVN 9854:2013 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ CON - GIỚI HẠN TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Tiêu chuẩn