Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Số ký hiệu: QCVN 24:2010/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư số 27/2010/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2010, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thủy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

​Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thủy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tài liệu đính kèm