Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa

Số ký hiệu: Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT

​Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT

Tài liệu đính kèm