QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ DUY TRÌ TRẠNG THÁI KỸ THUẬT MÁY TÀU

Số ký hiệu: QCVN 61:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn