QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CHỐNG HÀ TÀU BIỂN

Số ký hiệu: QCVN 74:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn