Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và lắp dựng

Số ký hiệu: TCVN 6170-12:2002

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn