Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo hàn

Số ký hiệu: TCVN 7229:2003

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn

​Đang cập nhật