Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy

Số ký hiệu: TCVN 5314:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn